velikost textu

Kultura a umění nativního severozápadního pobřeží a vliv turismu na jejich revitalizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura a umění nativního severozápadního pobřeží a vliv turismu na jejich revitalizaci
Název v angličtině:
Native Culture and Art of the Northwest Coast and the Impact of Tourism on Their Revitalization
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Kristýna Řeháčková
Oponenti:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
126935
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Severozápadní pobřeží, umění, Sališové, kulturní turismus, antropologie umění, antropologie turismu
Klíčová slova v angličtině:
Northwest Coast, Art, Salish, Cultural Tourism, Anthropology of Art, Anthropology of Tourism
Abstrakt:
Práce se věnuje kulturní oblasti amerického Severozápadního pobřeží a zejména umění nativní skupiny Sališů. Předmětem práce je teoretická analýza nejvýznamnějších uměleckých artefaktů. Zvláštní pozornost je věnována vývojovým proměnám tradičních artefaktů a jejich funkci v moderní společnosti. Cílem práce je postihnout význam uměleckých tradic amerických indiánů, zejména jižní skupiny Sališů, v kontextu současných revitalizačních hnutí. Hlavní důraz je v práci kladen na vliv turismu na revitalizaci kultury a umění Sališů a roli nativních uměleckých artefaktů v rámci komerčního využití historického a kulturního dědictví oblasti. Práce zkoumá i vliv umění na vnímání vlastní identity původních obyvatel a vliv turismu na něj.
Abstract v angličtině:
This paper is about cultural area of the American Northwest Coast and especially about Salish art. The subject of this paper is mainly a theoretical analysis of the most important artistic artifacts. Particular attention is paid to developmental transformations of traditional artifacts and their function in modern society. The goal is to capture the importance of artistic traditions of American Indians, especially the Salish group, in the context of the current revitalization movement. Major emphasis is placed on the impact of tourism on revitalization of Salish culture and art and on the role of native artistic artifacts in the commercial use of historical and cultural heritage of the area. The paper examines the influence of art and as well tourism on the perception of identity of indigenous people.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Kristýna Řeháčková 7.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Kristýna Řeháčková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Kristýna Řeháčková 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Soukup, CSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 77 kB