velikost textu

Vztahy československé a nizozemské architektonické avantgardy v první polovině 20. století a role Congrès International d´Architecture Moderne (CIAM) v těchto vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy československé a nizozemské architektonické avantgardy v první polovině 20. století a role Congrès International d´Architecture Moderne (CIAM) v těchto vztazích
Název v angličtině:
Relations between Czechoslovak and Dutch architectural avant-gardes in the first half of the 20th century and the role of Congrès International d´Architecture Moderne (CIAM) in these relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Miroslav Pavel
Oponenti:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
PhDr. Petra Hoftichová
Id práce:
126934
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Obsahem této práce je komparace vývoje československé a nizozemské architektonické avantgardy od konce 19. století do první poloviny 20. století. Vliv nizozemské architektury na československou architekturu nebyl nikdy popírán, avšak ani jasně prokázán. Tato práce sleduje tvorbu a životní dílo jednotlivých architektů v obou zemích vybraných na základě jejich uměleckého a společenského přínosu k československo-nizozemským vztahům. Práce pomocí získaných poznatků a dat během výzkumu rekonstruuje vzájemné vazby mezi nimi. Podstatným tématem práce je role Congrès International d´Architecture Moderne (CIAM). CIAM představuje mezinárodní architektonickou platformu, na které se střetávaly všechny evropské avantgardy. Československá a nizozemská skupina se však po vstupu do CIAM ve svém vývoji rozcházejí a to i přes několikaletou spolupráci. Tato práce mapuje nejen vzájemné interakce ve zmíněném období, ale vysvětluje i jejich následné vymizení. Vývoj architektury je zasazen do historického rámce tvořeného významnými dějinnými milníky. Sociální, ekologické, politické a kulturní determinanty představené na základě historického rámce ovlivňují architekturu jako materiální projev a hmotný artefakt dané společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis compares the development of the Czechoslovak and Dutch architectural avant-gardes from the end of the 19th century until the first half of the 20th century. The impact of Dutch architecture on Czechoslovak architecture has never been denied but on the other hand it has never been clearly documented. This thesis studies the work and life of architects selected according to their artistic and social contribution to Czechoslovak- Dutch relations. It reconstructs the web of interconnections between the countries by using findings and information obtained during the research. The Congrès International d´Architecture Moderne (CIAM) has a prominent role in these developments. CIAM represents an international architectural discussion platform for all European avant- gardes. Although there existed cooperation between Czechoslovak and Dutch groups for several years, the mutual relation between the groups weakened after both of them had joined the CIAM. This thesis describes not only the mutual interactions but also explains the reason of their vanishing. The development of architecture is analyzed in the context of a historical framework encompassing several critical milestones of our history. Social, ecological, political and cultural determinants, which are presented on the basis of the historical framework, affect architecture as a material expression and a tangible artefact of a particular society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Miroslav Pavel 12.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Miroslav Pavel 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Miroslav Pavel 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Hoftichová 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB