velikost textu

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Název v angličtině:
Liability for damage of the employee caused to the employer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Honzík
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
126929
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zaměstnanec, zaměstnavatel, odpovědnost za škodu
Klíčová slova v angličtině:
employee, employer, liability for damage
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá pracovněprávní problematikou právního vztahu mezi zaměstnan- cem a zaměstnavatelem na poli odpovědnosti za škodu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, když se úvodní první kapitola věnuje obecným otázkám pracovněprávního vztahu a jeho čes- kých a evropských specifik. Následující kapitola popisuje teorii pracovněprávní odpovědnos- ti, když je v navazující třetí kapitole blížeji rozvedena v českém pracovněprávním pojetí od- povědnosti za škodu. Poslední kapitola již podrobně rozvíjí téma práce – tedy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ve světle aktuální judikatury českých pra- covněprávních soudů. Práce se však v celém svém rozsahu zabývá i teoretickými otázkami vztahujícími se k principiálnímu pojetí pracovněprávní odpovědnosti jako důležité složky pracovněprávního vztahu, jak de lega lata, tak de lege ferenda KLÍČOVÁ SLOVA zaměstnanec, zaměstnavatel, odpovědnost za škodu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Thesis is engaged in labour-law issues of the legal relation between employee and employer in the field of the liability for damage. The thesis is divided in four chapters: the first chapter is engaged in theoretical questions of the labour-law relation and its Czech as well as Euro- pean specificities. The following chapter describes the theory of the labour-law liability and the third chapter is engaged in liability for damage itself. The last chapter develops detailed the topic of the thesis: the liability for damage of the employee caused to the employer in the light of the actual judgments of Czech labour-law courts of justice. The thesis is also engaged in theoretical issues related to the essential principles of labour-law liability as an important element of the labour-law relation de lege lata as well as de lege fer- enda. KEYWORDS employee, employer, liability for damage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Honzík 564 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Honzík 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Honzík 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 451 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 513 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB