velikost textu

Úvěrové obchody v korporátním bankovnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úvěrové obchody v korporátním bankovnictví
Název v angličtině:
Credit transactions in corporate banking
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Helena Hlúbiková
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
126928
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bankovní úvěr, Korporátní bankovnictví, Bankovní regulace
Klíčová slova v angličtině:
Bank Credit, Corporate Banking, Bank Regulation
Abstrakt:
Úvěrové obchody v korporátním bankovnictví Abstrakt Úvěrové obchody realizované v rámci korporátního bankovnictví patří mezi významné aktivní obchody českých bank. S těmito obchody je však spojena řada specifických rizik, která jsou důvodem, proč je jim věnována zvýšená pozornost nejen ze strany bank, ale také ze strany zákonodárce. Výsledkem toho je stále se zvyšující množství bankovních a dalších veřejnoprávních norem, které oblast bankovního korporátního úvěrování významně ovlivňují. Předmětem této rigorózní práce je proto provést právní analýzu korporátních úvěrových obchodů bank, a to zejména s ohledem na jejich finančněprávní regulaci. Tato rigorózní práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich se věnuje zejména finančněprávní definici těchto obchodů, jejich druhům, rizikům a dalším souvisejícím aspektům. Druhá část předkládá přehled a analýzu bankovních a dalších veřejnoprávních norem regulujících tyto obchody, a to jak českých, tak přijatých v rámci práva Evropské unie. V rámci této části jsou proto ve vztahu k těmto obchodům zpracovány nejen obezřetnostní požadavky plynoucí ze zákona o bankách, obezřetnostní vyhlášky č. 163/2014 Sb. či přímo použitelného nařízení CRR, ale také evropská právní úprava implementovaná do českého právního řádu prostřednictvím směrnic BRRD, AMLD či DAC II. Třetí část se zabývá popisem úvěrového procesu bilaterálních korporátních úvěrových obchodů bank, a to především s důrazem na roli smlouvy o korporátním úvěru a jejího zajištění jakožto nástrojů pro zajištění souladu těchto obchodů s požadavky finančněprávní regulace. Tato role je pak podrobně rozpracována v závěrečné části této rigorózní práce, kde jsou popsána vybraná opatření, která by banky měly přijmout v rámci přípravy úvěrové či zajišťovací dokumentace k zajištění souladu korporátních úvěrových obchodů s těmito finančněprávními požadavky, a řešeny související otázky bankovní právní praxe. Klíčová slova: bankovní úvěr, korporátní bankovnictví, bankovní regulace
Abstract v angličtině:
Credit transactions in corporate banking Abstract Credit transactions in corporate banking are among the significant active transactions of Czech banks. However, there are a number of specific risks related to these transactions. Those risks are the reason why these transactions are being given increased attention not only by banks but also by the legislator. As a result, there is an increasing number of banking and other public law norms that have a significant impact on bank corporate lending. Therefore, the subject of this thesis is to carry out legal analysis of banking corporate credit transactions, especially with regard to their financial regulation. This thesis is divided into four parts. The first one focuses on the financial definition of these transactions, their types, risks, and other related aspects. The second part presents an overview and analysis of banking and other public law norms regulating these transactions, both Czech and those accepted under the European Union law. Therefore, within this part are elaborated in relation to these transactions not only the prudential requirements arising from the Act on Banks, Prudential Decree No. 163/2014 Coll. or the directly applicable CRR regulation, but also the requirements of European laws implemented in the Czech legislation through BRRD, AMLD or DAC II directives. The third part deals with the description of the credit process of bilateral corporate credit transactions of banks, especially with the emphasis on the role of the corporate credit agreement and its collateral as instruments to ensure the compliance of these transactions with requirements of financial regulation. This role is then elaborated in detail in the final part of this thesis, which describes the selected measures, which should be taken by banks within preparation of their credit or collateral documentation to ensure compliance of corporate credit transactions with requirements of finance laws, and which addresses the related issues of banking law practice. Key words: Bank Credit, Corporate Banking, Bank Regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Hlúbiková 807 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Hlúbiková 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Hlúbiková 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB