velikost textu

Olympismus z pohledu práva duševního vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Olympismus z pohledu práva duševního vlastnictví
Název v angličtině:
Olympism with respect to the Intellectual Property law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Fráňová
Oponenti:
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
126927
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Olympijská symbolika, Duševní vlastnictví, Mezinárodní olympijský výbor, Český olympijský výbor, Autorské právo, Ochranná známka
Klíčová slova v angličtině:
Olympic Properties, Intellectual Property, International Olympic Committee, Czech Olympic Committee, Copyright, Trade Mark
Abstrakt:
Abstrakt Olympismus z pohledu práva duševního vlastnictví Duševní vlastnictví je právní obor dotýkající se v různé intenzitě mnoha sfér a oblastí lidského života a spolu s technickým vývojem a globalizací lidského života nabývá stále více na své aktuálnosti a na svém významu, v důsledku čehož zaznamenává intenzivní vývoj i právě tento právní obor sám. Olympismus je tradiční pojem evokující sportovní idee, hluboké zážitky z výkonů založených na tělesné i duševní připravenosti a výkonnosti, emoce a svým způsobem též životní filosofii a intelektuální hodnoty, ale stále více a více též významnou ekonomickou veličinu. Tato rigorózní práce vychází ze silného respektu vůči oběma těmto pojmům, tedy vůči duševnímu vlastnictví a právní disciplínou tento obor studující, analyzující, prohlubující dále rozvíjející, a vůči olympismu, a jeho přetrvávající nesporné smysluplnosti a účinnosti, a z přesvědčení o koherenci těchto pojmů jak v právním pojetí, tak v běžném lidském životě. Účelem této práce je vymezit základní osnovu a pojmové znaky každého z těchto dvou institutů zvláště, a poté představit základní formy a způsoby jejich koherence. V této souvislosti bylo též nezbytné zkoumat právní ochranu obou dvou institutů, na národní i mezinárodní úrovni, a možnosti aplikace práv duševního vlastnictví v olympismu. Obsahem této práce je rovněž analýza konkrétních vybraných právních vztahů v olympismu vznikajících. S ohledem na specifika právní ochrany olympismu, s ohledem na mezinárodní rozměr tohoto tématu, a jeho velmi intenzivní vývoj daný především každodenní právní praxí v průběhu každého olympijského období, je nutné tuto práci považovat především jako možný základ pro další studium a řešení tohoto tématu, a to i ve vztahu k jednotlivým národním právním ochranám, české samozřejmě v prvé řadě.
Abstract v angličtině:
Abstract Olympism with respect to the Intellectual Property law Intellectual property is a branch of law affecting, with various intensity, a lot of fields of human life and, together with technical development and globalisation of human life, is becoming more and more topical, which, vice versa, implicates an intensive development of the branch of law itself. Olympism is a traditional concept evoking sports ideas, profound experience of performance based on physical and mental preparedness and capacity, emotions and in a way also a life philosophy and intellectual values, but also, more and more, a significant economic factor. This thesis is based on a strong respect to both of these concepts, namely to the intellectual property and to the branch of law studying this field, analysing and developing it, and to the Olympism and its persisting undisputable sense and effect, and on the conviction about coherence of these notions both in terms of law and in terms of ordinary human life. The aims of this thesis is to set up a basic outline and to determine conceptual features of each of these both institutes especially, and, after that, to present basic forms and methods of their coherence. In this connection it was also necessary to examine the legal protection of both of these institutes, both at the national and at the international level, and possibilities of application of the intellectual property rights to Olympism. This thesis also contains an analysis of particular selected legal relations occurring in Olympism. With respect to the specifics of the legal protection of Olympism, with respect to the international aspect of this topic and a very intensive development thereof, determined predominantly by the day-to-day legal practice in the course of each Olympic period, it is necessary to regard this thesis mainly as a potential basis for further study and solution of this topic, also in relation to individual national legal protections, in the first place the Czech one, of course.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Fráňová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Fráňová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Fráňová 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 324 kB