velikost textu

Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi
Název v angličtině:
Dealing with real estate in theory and case law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Romana Postránecká
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
126909
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odstupování od smluv, zástavní právo, věcná břemena
Klíčová slova v angličtině:
withdrawal from contract, lien, encumbrances and easements
Abstrakt:
Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi Romana Postránecká ABSTRAKT (CZ) Tato práce se věnuje vybraným okruhům týkajícím se problematiky nakládání s nemovitostmi. Těžiště této práce je v nakládání s věcnými právy k nemovitostem, ze skupiny závazkových práv práce obsahuje problematiku nájmu nemovitostí. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Kapitola první se zabývá úvodem do problematiky a systematikou právních vztahů k nemovitostem. Kapitola druhá se zabývá převody nemovitostí, přičemž její těžiště je v aktuálním vývoji judikatury ohledně účinků odstoupení od převodní smlouvy na třetí strany. Kapitola třetí pojednává o věcných břemenech, jejich obsahu a srovnání s veřejným užíváním jako institutem veřejného práva. Kapitola čtvrtá se zabývá problematikou zástavního práva k nemovitostem včetně zástavního práva zřízeného v rámci soudního výkonu rozhodnutí či exekuce. Kapitola pátá pojednává o nájmu nemovitostí, a to konkrétně o rozlišení právních režimů, kterými se řídí nájemní smlouva podle toho, jaký typ nemovitosti je jejím předmětem. Navzdory tomu, že účinnost nového občanského zákoníku byla ve znění podepsaném prezidentem republiky oproti původním očekáváním odložena o 1 rok, tedy jeho účinnost je prozatím stanovena od 1.1.2014, kapitola šestá pojednává o úpravě některých otázek nového občanského zákoníku majících vztah k této práci. Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi Romana Postránecká Kapitola sedmá obsahuje závěr. Většina problémů, na které tato práce poukazuje, byla uchopena ze tří stran. Jednak odkazem na jejich řešení v doktríně optikou de lege lata i de lege ferenda (a to jak v doktríně aktuální, tak v některých případech též prvorepublikové), dále citací relevantní judikatury a porovnáním, nakolik se tato judikatura shoduje s doktrinálním chápáním daných otázek. Konečně jsou doplněny vlastní návrhy řešení daných problémů autorkou, přičemž v některých otázkách se shodují s doktrínou, v jiných s judikaturou a v některých případech jsou formulovány jiné možné interpretační závěry. Doktrinální či judikatorní závěry nejsou přebírány dogmaticky, ale jsou podrobeny kritice v případech, kde se s nimi autorka neztotožňovala. Cílem bylo též poukázat na případy, kde je doktrína ve shodě s judikaturou nebo kde sice není ve shodě, ale alespoň je judikatura konstantní. Též se autorka snažila nevyhýbat se ani otázkám sporným, v praxi řešeným nejednotně, a navrhnout řešení, které by dle názoru autorky odpovídalo spravedlivému uspořádání právních vztahů, resp. co nejspravedlivějšímu uspořádání danému v mezích (někdy z podstaty věci) nepříliš spravedlivého ustanovení právního předpisu.
Abstract v angličtině:
Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi Romana Postránecká ABSTRACT (EN) This work is dedicated to a selected range of issues concerning the problems of dealing with real estate. The focus of this work is the handling of material rights to real estate; out of the group of laws of obligations the work includes the issue of leasing real estate. The work is divided into seven chapters. The first chapter provides and introduction to the issues and deals with the systematic legal relationships to real estate. The second chapter addresses real estate transfers, in which the focus is on the present development of judicature in regard to the effects upon a third party of withdrawing from a transfer agreement. The third chapter discusses encumbrances and easements, their contents and comparison with public use like an institute of public law. The forth chapter handles the issue of real estate liens, including liens established within the scope of carrying out a court decision or distraint. The fifth chapter looks into leasing real estate, in particular the differentiation of legal regimes by which the lease agreements abide, according to the type of real estate in question. Despite the fact that the effectiveness of the new Civil Code (in the wording signed by the president of the Czech Republic) had been postponed by one year in contrast to the original expectations - therefore its effectiveness is for the time being set as of 1 January 2014 - the sixth chapter deals with the modification of certain questions of the new Civil Code having a relation to the topic of this work. Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi Romana Postránecká The seventh chapter contains the conclusion. The majority of issues touched upon by this work have been analyzed from three angles. In one way, it is by reference to their solution in the doctrine of the optics of de lege lata and de lege ferenda (both in the current doctrine and in certain cases from the First Republic as well), in another through citing relevant judicature and comparing critically how much the judicature coincides with the doctrinal understanding of the given question. Finally, the author supplements these with her own proposed solutions to the given problems, in certain situations concordant with doctrine, in others with judicature, and in some cases a different possible interpretation has been concluded. Conclusions of doctrine and judicature are not analyzed dogmatically, but rather, they are subjected to critique in cases where the author does not identify with the position. The goal has also been to point out cases where doctrine conforms to judicature or where, though it is not in concordance, the judicature is at least constant. Also, the author tries not to avoid controversial issues, which are in practice not resolved uniformly, and suggests solutions which, according to her opinion, would correspond to a just arrangement of legal relations, or more precisely the most fair arrangement to the given issue within the limits (sometimes from the nature of the matter) of the not too fair provisions of legal regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Romana Postránecká 663 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Romana Postránecká 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Romana Postránecká 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 136 kB