velikost textu

Společné jmění manželů a podnikání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů a podnikání
Název v angličtině:
Common property of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dagmar Langová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
126873
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se věnuje tématu společného jmění manželů v návaznosti na podnikání manželů. Již samotné téma společného jmění manželů je poměrně široké, nicméně mám zato, že zabývat se pouze majetkoprávními vztahy vznikajícími při podnikání manželů, není možné bez přiblížení a objasnění alespoň základních atributů společného jmění manželů, jakými je jeho vznik, předmět, správa, modifikace, zánik a vypořádání. V návaznosti na jednotlivé shora uvedené instituty se práce zabývá odlišnostmi a specifiky spojenými s podnikáním manželů. Vzhledem k tomu, že zákonná právní úprava, s ohledem na různorodost situací, k nimž může docházet, nedává a dle mého názoru ani nemůže dávat odpověď na všechny otázky, jsem se snažila do své práce v co možná nejširší možné míře zakomponovat názory soudní praxe v podobě judikatury vyšších soudů na řešení konkrétních problémů, které se v oblasti společného jmění manželů mohou vyskytnout. V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se práce nemohla vyhnout rozboru nové právní úpravy manželského majetkového práva. Zde se práce zabývá zejména porovnáním staré a nové úpravy, přičemž poukazuje na problematická místa nové právní úpravy, z nichž vznikají otázky, na jejichž jednoznačné řešení si budeme muset ještě počkat.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis is about Common property of spouses with connection of private entrepreneurship of the spouses. The issue itself is really wide, nevertheless I think that for better understanding of property rights and duties is necessary to define basic attribute of common spouses as an establishment, subject, modification, termination and dissolution of common property of spouses. The theses describing differences and specifies of mentioning expressions with the connection of entrepreneurship of the spouses. Because of Civil code can not predict every situation that life brings, I try to implement into my theses also judicial decision and practices, specifically judicatures of higher court and provide the reader answers on the situation which could occur in the real life. In the connection of the new Civil code which is valid from the beginning of 2014, the theses take the common property of spouses in the consideration of new legal norm. I am also comparing the old version of Civil low with the new Civil code and pointing out of problematic spots which generate the additional questions. To find out the proper and clear answers will provide only future practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dagmar Langová 887 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dagmar Langová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dagmar Langová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB