velikost textu

Sexuální kriminalita páchaná na dětech (trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální kriminalita páchaná na dětech (trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty)
Název v angličtině:
Sexual criminality against children (penal, criminologic and criminalistic aspects)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Valentová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
126740
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sexuální kriminalita páchaná na dětech, Dítě, Sexuální trestné činy
Klíčová slova v angličtině:
Sexual criminality against children, Child, Sexual crimes
Abstrakt:
Název práce: Sexuální kriminalita páchaná na dětech (trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty) Abstrakt Má rigorózní práce nazvaná Sexuální kriminalita páchaná na dětech (trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty) pojednává o sexuální kriminalitě páchané na dětech z několika úhlů pohledu. Jejím cílem je především proniknout do této složité problematiky a následně shrnout možnosti boje proti sexuální kriminalitě páchané na dětech de lege lata a navrhnout možnosti de lege ferenda. Práce je členěna do tří částí. První část je kriminologická a nabízí pohled na pachatele, oběť, výskyt sexuální kriminality páchané na dětech v České republice a prevenci. Druhá část, trestněprávní, rozebírá jednotlivé skutkové podstaty sexuálních trestných činů páchaných na dětech, které jsou obsažené v trestním zákoníku, z právního hlediska. Třetí a poslední část se zabývá kriminalistickou technikou a taktikou, která je při vyšetřování sexuálního násilí páchaného na dětech využívána. Závěr práce shrnuje dílčí závěry, které byly v jednotlivých kapitolách popsány. .
Abstract v angličtině:
Rigorous thesis: Sexual criminality against children (penal, criminologic and criminalistic aspects) Abstract This rigorous work called Sexual criminality against children (penal, criminologic and criminalistic aspects) deals with sexual criminality against children from several points of view. The aim of this work is primarily to understand the comlicated issues of this kind of criminality. Outstanding aims of this work are summary of possibilities of fight against sexual criminality against children and suggestion of new possibilities. This rigorous work is divided into three parts. The first part characterises offenders, victims, prevention and occurrence of sexual criminality against children in the Czech republic. The second part, the penal part, analyses particular crimes against children from the legal side. The last part deals with criminalistic method and tactics, which is used in investigation. The summary comprises partial summaries of the work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Valentová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Valentová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Valentová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB