velikost textu

Vazba v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vazba v trestním řízení
Název v angličtině:
Custody in criminal trial
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Nosková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
126738
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vazba, trestní řízení, obviněný
Klíčová slova v angličtině:
custody, criminal trial, accused
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou vazby jakožto zajišťovacího prostředku trestního práva, jenž představuje nejzávažnější zásah do osobní svobody obviněného. Práce se kromě úvodní a závěrečné části člení do devíti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje ústavněprávnímu zakotvení vazby. Následuje kapitola týkající se materiálních otázek vazebního práva. Stěžejní část práce je věnována procesním otázkám vazby, vlastnímu rozhodování o vzetí obviněného do vazby, vazebnímu zasedání, přezkumu důvodnosti vazby, rozhodování o prodloužení vazby a opatřením nahrazujícím vazbu. V dalších kapitolách je rozebrána vazba v řízení ve věcech mladistvých, obhajoba obviněného ve vazbě, výkonu vazby a odpovědnosti za škodu za vykonanou vazbu. Stručně je konstatována slovenská právní úprava vazby. Poslední kapitola se věnuje vyhodnocení zjištěných údajů týkajících se vazebních věcí za rok 2012 v působnosti Okresního státního zastupitelství v Jihlavě a jejich komparaci s údaji z jiných státních zastupitelství. Cílem mé práce bylo poskytnout ucelenou charakteristiku současné úpravy vazby zejména v kontextu rozsáhlé novely tohoto institutu č. 459/2011 Sb. a novely připojené k zákonu č. 45/2013 Sb., upozornit na některá problematická ustanovení a navrhnout způsob jejich řešení.
Abstract v angličtině:
Abstract Docotral thesis deals with the issue of custody as a hedge of criminal law, which is the most serious interference with the personal liberty of the accused. The thesis in addition to the initial and final part is divided into nine chapters. The introductory chapter is devoting to embedding custody .The following chapter is focused on material issues of custodial rights. The main part is devoted to procedural custody issues, its own decision to remand the accused in custody, custodial session, review the merits of the custody decision to extend it and replacing the bond measure. In the following chapters is analyzed the custody in juvenile proceedings, the defense of the accused in custody, custody and liability for damage done by a detention. Briefly identifies the Slovak legislation custody. The last chapter is devoted to the detected data relating to remand cases for 2012 in the scope of the District Public Prosecutor's Office in Jihlava and their comparison with data from other government offices. The aim of my thesis was to provide a comprehensive characterization of the current legislation ties especially in the context of extensive amendment of the Institute No. 459/2011 Coll. and the attached amendment to Act No. 45/2013 Coll., to focused on some problematic provisions and propose approaches to address them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Nosková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Nosková 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Nosková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB