velikost textu

Francie a projekt Středomořské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Francie a projekt Středomořské unie
Název v angličtině:
France and the project of the Mediterranean union
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Brezinová
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Id práce:
126703
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Středomořská unie, Francie, euro-středomořská spolupráce, Barcelonský proces, francouzská imigrační politika, co-développement
Klíčová slova v angličtině:
The Mediterranean Union, France, Euro-Mediterranean cooperation, Barcelona Process, French immigration policy, co-développement
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá tématem, které je pro české prostředí poměrně nezvyklé, a to Středomořskou unií. Projekt Středomořské unie byl poprvé představen francouzským prezidentským kandidátem, Nicolas Sarkozym, jako součást jeho volební kampaně v r. 2007 v Toulonu. Nová Unie se měla stát zlomem v euro-středomořských vztazích, vyvarovat se předchozích chyb a nabídnout středomořským státům opravdové partnerství založené na vzájemné rovnosti, respektu a společných hodnotách. Tyto ambiciózní cíle však zůstaly, stejně jako v případě Euro-středomořského partnerství z r. 1995, nenaplněny a Sarkozyho iniciativa se stala pouhým pokračováním euro-středomořského neúspěchu. Cílem této práce, která je koncipována jako případová studie s komparativními prvky, je analyzovat hlavní problematické body Sarkozyho návrhu i jeho evropeizované podoby, tedy Unie pro Středomoří, a poukázat na motivy a zájmy, jež ovlivnily její finální podobu. Součástí je také komparace s Barcelonským procesem, která umožňuje sledovat paralely ve vývoji obou iniciativ i jejich následné dopady na euro-středomořské vztahy. Práce vychází ze sekundárních pramenů, které doplňuje, neméně podstatná analýza, klíčových dokumentů a projevů, z níž je patrný rozdíl mezi oficiální rovinou a praktickou politikou. Závěr pak neslouží jen jako pouhé shrnutí poznatků, ale nabízí také doporučení pro zlepšení vzájemných vztahů spolu s konkrétním příkladem. Klíčová slova Středomořská unie, Francie, euro-středomořská spolupráce, Barcelonský proces, francouzská imigrační politika, co-développement
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis deals with a topic rather unusual for Czech environment and that is the Mediterranean Union. The project of the Mediterranean Union was first introduced in 2007 in Toulon by then French presidential candidate, Nicolas Sarkozy, as a part of his electoral campaign. The new Union was supposed to be a milestone in Euro-Mediterranean relations. It should have been built on the shortcomings of the previous Barcelona process founded in 1995, and therefore it was supposed to offer a true partnership to the Mediterranean states based on mutual equality, respect and shared values. However, even these ambitious goals remained unaccomplished and Sarkozy´s initiative only continued the line of Euro- Mediterranean failures. The thesis structured as a case study with comparative elements aims to analyse the main controversial issues of the Sarkozy´s proposal and its europeanized version, the Union for the Mediterranean, as well as to examine the motives and interests which influenced its final setting. Essential part of the analysis is the comparison of the new Union with the Barcelona Process for it enables us to draw parallels between the development of the two initiatives and their impact on Euro-Mediterranean relations. The thesis largely relies on secondary literature which is nevertheless supported by fundamental primary sources (mainly key documents and speeches) that intent to demonstrate the difference between the official discourse and real political practice. The conclusion should not be seen as only a summary of acquired knowledge as it offers a set of recommendations followed by particular example aimed at the enhancement of mutual relations. Keywords The Mediterranean Union, France, Euro-Mediterranean cooperation, Barcelona Process, French immigration policy, co-développement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Brezinová 572 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Brezinová 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Brezinová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 2.83 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 621 kB