velikost textu

Barokní znakové galerie. Heraldická reprezentace šlechty, duchovenstva a měšťanstva, její interpretace a možnosti využití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barokní znakové galerie. Heraldická reprezentace šlechty, duchovenstva a měšťanstva, její interpretace a možnosti využití
Název v angličtině:
The baroque heraldic gallery of coats of arms. Heraldic representation of nobility, clergy and burghers, its interpretation and application possibilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Oulík
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
126691
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
baroko, heraldika, znakové galerie, reprezentace, šlechta, duchovenstvo, měšťané, Praha, Stará Boleslav, Tachov
Klíčová slova v angličtině:
Baroque, Heraldry, Gallery of Coats of Arms, Representation, Nobility, Clergy, Burghers, Prague, Stará Boleslav, Tachov
Abstrakt:
Práce se zabývá barokní heraldikou, konkrétně fenoménem znakových galerií v českých zemích v pobělohorském období. Za pomoci metod pomocných věd historických analyzuje tři znakové soubory z 60. - 90. let 17. století: 1. znaky a znamení donátorů na šestnácti obrazech Svatováclavského cyklu v bazilice sv. Václava v poutním místě Stará Boleslav nedaleko Prahy; 2. trojici malovaných znaků ve štukových kartuších na vítězném oblouku kaple Panny Marie a sv. Karla Boromejského v bývalém Vlašském špitále na Malé Straně v Praze; 3. znaky a znamení na deseti dřevěných podstavcích soch českých patronů v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově. Práce přináší edici jmenovaných znakových souborů a identifikaci většiny osob, jimž znaky patřily, včetně srovnání se znaky v jiných pramenech (pečeti, koncepty erbovních listin, staré tisky). Zasazením do širšího historického kontextu a rozborem struktury dárců práce mj. ukazuje na složení tehdejších elit z řad vyšší a nižší šlechty, duchovenstva a měšťanů a na potřebu sebereprezantace těchto společenských vrstev. Mnohé znaky a znamení ze zmíněných tří souborů doposud nejsou v literatuře popsány. Práce současně ukazuje, jak mohou pomocné vědy historické doplnit výsledky zkoumání dalších historických a uměnovědných oborů a přispět k novému poznání doposud málo probádané a často jednostranně posuzované pobělohorské doby a její mentality.
Abstract v angličtině:
This article focuses on Baroque heraldry, specifically the phenomenon of galleries of coats of arms in the Bohemian lands during the post-White Mountain period. Using auxiliary historical sciences methods, three sets of coats of arms from 1660–1690 are analysed: 1. Heraldic coats of arms and insignia of benefactors on sixteen paintings of the Saint Wenceslas series in the Basilica of St. Wenceslaus in the pilgrimage area of Stará Boleslav near Prague; 2. A set of three painted coats of arms in stucco cartouches on the triumphal arch of the Chapel of the Virgin Mary and St. Charles Borromeo in the former Vlašský Hospital in Prague’s Lesser Town; 3. Heraldic coats of arms and insignia on ten wooden plinths of statues of Bohemian patrons in the archdeanery church of the Assumption of the Virgin Mary in Tachov. The article yields a series of named sets of coats of arms, and the identification of most persons to whom they belonged to, including a comparison with coats of arms presented in other sources (seals, designs on deeds for coats of arms, old prints). With the placement into a wider historical context and an analysis of the donor structure, the article also points to the composition of the elite at that time, stemming from a range of higher and lower nobility, clergy and burghers, and to the need to make themselves visible in these social classes. Many coats of arms and insignia from the three mentioned assemblages have not been described in literature. At the same time, the article also demonstrates how much auxiliary historical sciences methods help in supplementing findings from other historical and arts-related fields, and how much they contribute to a new understanding of the little-researched and often one-sidedly evaluated post-White Mountain period and its mentality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Oulík 883 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Oulík 19.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Oulík 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Oulík 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 81 kB