velikost textu

Ethnoscapes a socioscapes: Praha ve zkušenostech vietnamských imigrantů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ethnoscapes a socioscapes: Praha ve zkušenostech vietnamských imigrantů
Název v angličtině:
Ethnoscapes and socioscapes: Prague in the Experience of Vietnamese Immigrants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Pavlačková
Vedoucí:
Jakub Grygar, Ph.D.
Oponent:
Jan Šamánek
Id práce:
126688
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vietnamci, Imigrace, Praha, Ethnoscapes, Socioscapes, Sociospheres, Mentální mapy, Kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
Vietnamese, Immigration, Prague, Ethnoscapes, Socioscapes, Sociospheres, Mental maps, Qualitative Research
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Ethnoscapes a socioscapes: Praha ve zkušenostech vietnamských imigrantů“ se primárně věnuje vietnamské komunitě a jejímu pohybu po Praze. Je inspirována projektem spojeným s osobou Waltera Benjamina, který si při pobytu v Paříži vedl poznámky o místech, kde se pohyboval. Přestože jsou Vietnamci vděčným tématem v médiích, nedomnívám se, že je veřejnost dostatečně o této komunitě informována. Práce je založena na kvalitativním výzkumu, v rámci něhož proběhlo 5 polostrukturovaných narativních rozhovorů v jedné vietnamské rodině žijící dlouhodobě v Praze. V první části se věnuje historii vietnamské imigrace na území ČR a současné situaci, dále se zabývá teoretickými východisky a krátkým vymezením používaných pojmů. Druhá část blíže rozebírá použitou metodologií a průběh jednotlivých rozhovorů. Odkazuje také na literaturu zabývající se tímto tématem a na již proběhlé výzkumy. Poslední část blíže charakterizuje jednotlivé respondenty a jejich pohyb po Praze, zároveň také analyzuje respondenty mezi sebou a snaží se najít určité podobnosti, tendence a charakteristiky. Nedílnou součástí práce jsou i přiložené mapy, které vizuálně zachycují pohyb respondentů a slouží k lepší ilustraci zmiňovaných míst pro čtenáře.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor Thesis "Ethnoscapes and socioscapes: Prague in the experience of Vietnamese immigrants” is primarily focused on the Vietnamese community and its movement in Prague. It is inspired by a similar project connected to Walter Benjamin, who took notes on places where he lived during his stay in Paris. Even though the Vietnamese are very often repeated topic in the mass media I assume that the public is not adequately informed about this community. The work is based on qualitative research, which took place within five semi-structured narrative interviews in one Vietnamese family permanently living in Prague. The first part is concentrated on the history of Vietnamese immigration in Czech Republic and their current situation. It also discusses the theoretical basis and brings a brief definition of used terms. The second part examines more closely methodology and the progress of individual interviews. It also refers to the literature on this topic and the researches that has been already made. The last part describes more closely individual respondents and their movement in Prague, while also compares respondents with each other and tries to find some similarities, trends and characteristics. Inseparable parts of this work are attached maps, which visually capture the motion of respondents and are used for better illustration of the mentioned places for readers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Pavlačková 8.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Pavlačková 8.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Pavlačková 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Pavlačková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jakub Grygar, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Šamánek 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 152 kB