velikost textu

Omezení vlastnického práva se zvláštním zřetelem k sousedskému právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení vlastnického práva se zvláštním zřetelem k sousedskému právu
Název v angličtině:
The limitation of ownership right with a special focus on neighbours´ rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Kejvalová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
126631
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA – SOUSEDSKÁ PRÁVA – IMISE
Klíčová slova v angličtině:
LIMITATION OF OWNERSHIP RIGHT - NEIGHBOURS´ RIGHTS - NUISANCE
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce v úvodu přináší výčet možných omezení vlastnického práva z pohledu soukromého práva. Těžištěm této práce je pak jedno z těchto omezení, a to tzv. sousedské právo. Cílem této práce je tak přinést čtenáři podrobné pojednání o tzv. sousedském právu v současné právní úpravě v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který má nabýt účinnosti k 1.1.2014. V rámci této práce je zmapován vývoj institutu sousedského práva v našem právním řádu, jakož i porovnání s právní úpravou sousedských práv ve Spolkové republice Německo a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Tato práce podrobně rozebírá jednotlivá možná omezení a zásahy do vlastnického práva sousedů a obtěžování sousedů.
Abstract v angličtině:
Abstract: This study provides on the beginning list of possible limitation of property rights from the perspective od private law. The focus of this study is one of these limitations, so-called neighbours´rights. The aim od this study is to bring to readers a detailed examination of the so-called neighbours´rights in the current legislation in Act. No. 40/1964 Coll, The Civil Code and in Act. No. 89/2012 Coll, The Civil Code, which has become effective to 1st January 2014. In the framework of these thesis is to desribe the progress of neighbours´rights in our legal system, as well as compared neighbours´rights in the legislation of The Federal Republic of Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This study analyzes possible limitations and interventions in property rights of neighbours, such as nuisance and harassment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Kejvalová 996 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Kejvalová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Kejvalová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB