velikost textu

Proměna lucemburské zahraniční politiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna lucemburské zahraniční politiky
Název v angličtině:
The change of Luxembourg’s foreign policy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Jelínek
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Oponent:
prof., Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Id práce:
126570
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zahraniční politika, Lucembursko, zahraniční priority, EU, velvyslanectví, CFSP
Klíčová slova v angličtině:
Foreign policy, Luxembourg, foreign priorities, EU, embassies, CFSP
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Proměna lucemburské zahraniční politiky“ se orientuje na soudobou zahraniční politiku Lucemburska. Od druhé poloviny 20. století lze pozorovat častou proměnlivost lucemburské zahraniční politiky, která se projevuje i v současné době. Veškeré minulé proměny lucemburských externích priorit se odehrály na pozadí dalekosáhlých změn ve světové sféře. Právě probíhající proměna lucemburské zahraniční politiky taktéž ilustruje přednesený vztah, kdy se priority lucemburské externí politiky přizpůsobují měnícímu se globálnímu prostředí. V době vzniku prvotních struktur Evropského společenství v poválečné Evropě se Lucembursko rozhodlo výrazně připojit do procesu evropské integrace, přinášející Lucembursku příležitost stát se důležitým evropským centrem. V současnosti je v lucemburské zahraniční politice viditelné soustředění i na vzdálenější světové oblasti Arabského poloostrova a jihovýchodní Asie. V bakalářské práci je nejprve věnován prostor pro ilustraci dosavadních změn v lucemburské zahraniční politice směřující k evropské integraci a také k zobrazení soudobé pozice Lucemburska v Evropě. Dále se práce soustředí na předestření proměňující se orientace lucemburských externích priorit i důvodů vedoucích k rozšiřování lucemburské sítě zahraničních ambasád. V závěru dochází ke shrnutí zjištěných poznatků o proběhnuvší i současné proměně lucemburské zahraniční politiky.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis "The change of Luxembourg’s foreign policy" focuses on contemporary foreign policy of Luxembourg. The state of flux of Luxembourg's foreign policy is visible from the second half of the twentieth century, occurring at the present time as well. Past far- reaching changes of the world sphere were in the background of prevailing part of changes in external Luxembourg's priorities. The current alteration of Luxembourg's foreign policy illustrates the presented relation as Luxembourg's external priorities adapt to the changing global stage. Luxembourg decided to directly come down to the process of European integration in the time of the beginning of European Community in post-war Europe, which provided the opportunity to become an important European centre. In the present time, Luxembourg's foreign policy concentrates apart from other things on remote world regions of Arabian Peninsula and south- eastern Asia. This bachelor thesis is firstly devoted to illustrate the past approximation of Luxembourg's foreign policy towards Western Europe as well as to present the position of Luxembourg in Europe. Followingly, it depicts the changing orientation of foreign external priorities of Luxembourg associated with the extending of the network of Luxembourg's embassies. Discovered findings of past and present changes of Luxembourg's foreign policy are outlined in the concluding part.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Jelínek 767 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Jelínek 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Jelínek 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof., Ing. Petr Drulák, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 119 kB