velikost textu

"Nixonův šok" a konec brettonwoodského systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Nixonův šok" a konec brettonwoodského systému
Název v angličtině:
Nixon Shock" and the end of the Bretton Woods System
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Šálený
Vedoucí:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Id práce:
126544
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Brettonwoodský systém, Richard Nixon, Nová ekonomická politika, ekonomika USA, jamajský systém, volně plovoucí měnové kurzy.
Klíčová slova v angličtině:
Bretton Woods System, Richard Nixon, New Economic Policy, U.S. Economy, Jamaica System, Floating Exchange Rates.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá důležitým přelomem v mezinárodním měnovém uspořádání, který se uskutečnil v roce 1971, kdy americký prezident Nixon, v rámci jeho Nové ekonomické politiky, zrušil směnitelnost dolaru za zlato a tím ukončil brettonwoodský systém. Tento systém fungoval od konce druhé světové války a byl charakterizován fixními měnovými kurzy a dominantní rolí amerického dolaru. Práce se zabývá strukturálními problémy brettonwoodského systému i ekonomickými problémy americké ekonomiky na začátku 70. let, které společně vedly prezidenta Nixona k ukončení systému. Práce obsahuje popis krátkodobých důsledků „Nixonova šoku“ i celé jeho Nové ekonomické politiky zejména z hlediska makroekonomických ukazatelů, míry inflace a míry nezaměstnanosti. Nejdůležitějším dlouhodobým důsledkem Nixonova šoku bylo vytvoření nového měnového systému, který se nazývá jamajský a je postaven na volně plovoucích měnových kurzech. V třetí kapitole práce je charakterizován jamajský měnový systém a výhody a nevýhody volně plovoucích kurzů v porovnání s fixními měnovými kurzy z hlediska ekonomické teorie. Poslední část práce tvoří analýza dopadů volně plovoucích kurzů na americkou ekonomiku v 70. letech a na počátku 80. let, v období, kdy byla světová ekonomika poznamenána dvěma ropnými šoky.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with an important turning point in the international monetary system, which took place in 1971, when American President Nixon, in his New Economic Policy, suspended the convertibility of the dollar into gold and thus ended the Bretton Woods system. This system had worked since the end of World War II and was characterized by fixed exchange rates and the dominant role of the U.S. dollar. The thesis deals with the structural problems of the Bretton Woods system and with domestic problems of the U.S. economy at the beginning of the 1970s, which together led President Nixon to end the system. The thesis contains a description of the short-term consequences of "Nixon shock" and of the New Economic Policy in terms of macroeconomic indicators, rate of inflation and rate of unemployment. The most important long-term consequence of the Nixon shock was the creation of a new monetary system, which is called Jamaica system and is based on floating exchange rates. In the third chapter of this thesis Jamaica monetary system is characterized together with the advantages and disadvantages of floating exchange rates in comparison with fixed exchange rates according to economic theory. The last part is an analysis of the impact of floating exchange rates on the U.S. economy in the 1970 's and the early 1980´s, at a time when the world economy was affected by two oil shocks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Šálený 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Šálený 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Šálený 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB