velikost textu

Příčiny a etnické rysy konfliktu v Albánii v roce 1997

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny a etnické rysy konfliktu v Albánii v roce 1997
Název v angličtině:
Causes and Ethnic Features of Conflict in Albania in 1997
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Řezáčová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kamil Pikal
Id práce:
126543
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Albánie, Gegové, Toskové, nepokoje, příčiny, 1997, Sali Berisha, Demokratická strana, operace Alba
Klíčová slova v angličtině:
Albania, Ghegs, Tosks, uprising, causes, 1997, Sali Berisha, Democratic Party, operation Alba
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci je zpracováno téma nepokojů v Albánii v roce 1997, primární a sekundární příčiny a eventuální etnické rysy konfliktu. Jako bezprostřední příčina konfliktu je uváděna krach pyramidových fondů a následný ekonomický kolaps. Práce si klade za cíl dokázat, že první krok ke konfliktu byl učiněn již dříve. Nedostačující demokratická transformace a nefungující státní aparát po pádu komunismu se staly předpokladem pro vypuknutí konfliktu. Od března 1992 do června 1997 vládla v Albánii Demokratická strana v čele se Salim Berishou, který se stal následně albánským prezidentem. Jelikož probíhala postkomunistická transformace především v první polovině devadesátých let, je předpokládáno, že Demokratická strana se Salim Berishou se významně zasadily o vznik konfliktu. Tezí je, že prezident Berisha nejen zapříčinil, ale záměrně prohluboval konflikt. Důležitou roli při určení příčin konfliktu představují dvě albánská etnika Gegové a Toskové, jejichž vztahy nejsou zcela idylické a v průběhu historických událostí se vykazovaly častým soupeřením a napětím. Jelikož v době komunismu byly problémy mezi Gegy a Tosky zatlačovány do pozadí, práce dále předpokládá, že během postkomunistické transformace se spory mezi Gegy a Tosky mohly natolik prohloubit, že nepokoje v roce 1997 lze charakterizovat jako konflikt s etnickými rysy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis deals with the primary and secondary causes and possible features of the riots in Albania in 1997. As the primary cause of the conflict the crash of the pyramid schemes and the subsequent economic collapse are identified. The thesis aims to prove that the first step toward the conflict was made earlier. The lack of democratic transformation and dysfunctional state apparatus after the fall of communism has become a prerequisite for the outbreak of the conflict. From March 1992 to June 1997 the Democratic Party reigned under the leadership of Sali Berisha. Since the post-communist transformation took place mainly in the first half of the nineties, it is assumed that the Democratic Party with Sali Berisha was instrumental in the emergence of the conflict. The hypothesis is that President Berisha not only caused, but also deliberately deepened the conflict. Two Albanian ethnicities Ghegs and Tosks play an important role in determining the causes of the conflict. Their relations are not completely idyllic and during the historic events rivalry and tension have frequently resurfaced. In the time of communism problems between Ghegs and Tosks were pushed into the background and therefore the thesis assumes that during the post-communist transformation disputes between Ghegs and Tosks deepened as much to imply that the riots in 1997 can be characterized as a conflict with ethnic features.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Řezáčová 407 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Řezáčová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Řezáčová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamil Pikal 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB