velikost textu

Olympijské hry v Mnichově jako dějiště politického soupeření mezi SRN a NDR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Olympijské hry v Mnichově jako dějiště politického soupeření mezi SRN a NDR
Název v angličtině:
.The Olympic Games in Munich as a Venue for the Political Rivalry between the FRG and the GDR
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Papežová
Vedoucí:
PhDr. Michal Dimitrov
Oponent:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Id práce:
126535
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Olympijské hry, politika ve sportu, NDR, SRN, ohlas v tisku
Klíčová slova v angličtině:
olympic games, politics in sport, GDR, FGR, reaction in the press
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Olympijské hry v Mnichově jako dějiště politického soupeření mezi SRN a NDR“ se zabývá využitím sportu k politickým účelům ze strany obou německých států na konkrétním příkladě olympijských her v Mnichově v roce 1972. Tyto olympijské hry byly pro oba státy přelomové – pro SRN jako pořadatelskou zemi znamenaly příležitost jak ukázat světové veřejnosti nové a moderní Německo, na druhé straně mohla NDR ke své prezentaci využít první rovnoprávné účasti samostatného týmu na olympijských hrách. V první části se práce zaměřuje na vývoj německo-německého soupeření na olympijských hrách, kapitola věnující se samotným olympijským hrám v Mnichově pak odpovídá na otázku, jaké cíle si oba německé státy na vrcholné události kladly, jakým způsobem jich chtěly dosáhnout a který stát byl v naplňování svých cílů úspěšnější. Pozornost je věnována i roli palestinského atentátu v politickém soupeření obou států. K závěrům práce přispívá i provedená analýza ohlasu politického soupeření NDR a SRN na mnichovských olympijských hrách v denním tisku, konkrétně ve východoněmeckém deníku Neues Deutschland a západoněmeckém Berliner Morgenpost.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis "The Olympic Games in Munich as a Venue for the Political Rivalry between the FRG and the GDR" deals with the use of sport for political purposes by the two German states on the specific example of the Olympic Games in Munich in 1972. These Olympic games were a breakthrough for both countries. For the FRG as a host country, they created an opportunity to show the world, a new and modern Germany. However on the other hand, the GDR could use it‘s first equal participation with an independent team in the Olympics to it‘s own advantage. The first part of the thesis is focused on the development of German-German rivalry in the Olympics. The next chapter describes the Olympic games in Munich and also answers the question; what the two German states wanted to achieve, how they wanted to achieve their goals and which one of the German states was more succesful in overall rivalry through the use of the games. Attention is also paid to the influence on political rivalry between the two states of the Palestinian assassination at the games. The conclusions of the thesis are supported by the analysis of the response of the political rivalry of the GDR and the FRG at the Munich Olympics in print media. With a focus specifically on the East German newspaper- Neues Deutschland and West German newspaper- Berliner Morgenpost.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Papežová 683 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Papežová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Papežová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Dimitrov 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB