velikost textu

Postavenie panovníka v belgickej federácii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavenie panovníka v belgickej federácii
Název v angličtině:
Role of the king in Belgian federation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Loučková
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Oponent:
prof., Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Id práce:
126522
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Belgicko, kráľ, monarchia, úloha, vplyv, funkcia, dôležitosť, postavenie.
Klíčová slova v angličtině:
Belgium, king, monarchy, role, influence, function, importance, position.
Abstrakt:
Postavenie panovníka v belgickej federácii Abstrakt Táto práca sa zaoberá úlohou a dôležitosťou panovníka v rôznych sférach života Belgicka. Kladie si otázku, do akej miery je jeho moc reálna a aký význam má jeho pôsobenie na čele štátu. Postavenie kráľa v politickom živote skúma na základe právomocí, ktoré mu vyplývajú z ústavy a zvykového práva a ich súčasného výkladu a uplatňovania. Za dôležitú súčasť kráľovskej funkcie považuje nástroje, ktorými kráľ každodenne pôsobí na chod krajiny. Volebné programy a oficiálne vyhlásenia sú použité na analýzu postoja samotných politických aktérov, reprezentovaných politickými stranami, voči monarchii ako takej a osobe panovníka. Práca sa pritom snaží poukázať na rozdiel v postoji strán v špecifických otázkach na základe jazykového rozdelenia. Symbolické aspekty kráľovskej funkcie sú skúmané na základe rôznorodých aktivít kráľa voči verejnosti a kontaktov medzi panovníkom a obyvateľstvom, takisto ako aj pomocou prieskumov zisťujúcich vnímanie monarchie obyvateľmi Belgicka. Aj tieto kontakty napomáhajú potenciálu kráľa ako zjednocujúceho faktora pre belgický národ. Ako je však v nasledujúcej práci zdôrazňované, takéto pôsobenie môže byť účinné jedine v kombinácii s ostatnými faktormi zabraňujúcimi dezintegrácii Belgicka. Panovník je teda považovaný za dôležitú postavu vo fungovaní dnešného usporiadania aj napriek relatívne malému politickému vplyvu. Lenka Loučková
Abstract v angličtině:
Role of the king in Belgian federation Abstract This work analyzes the role and importance of the Belgian king in different areas of life. Its primary concern is to find out to what extent is his power real and how great is his importance as the head of the state. The position of the king in political life is analyzed through the powers dedicated to him by the constitution and customary law and through their current interpretation and application. Tools that king uses to influence the everyday life of Belgium are considered an important part of his function. Electoral programs and official statements are used to analyze the position of political actors, represented by political parties, towards the monarchy itself and the person of the king. The difference between the attitudes of parties divided on language basis is shown here. The symbolical aspects of the function of the king are analyzed through different forms of king´s activities towards the public, his contacts with Belgian citizens and various surveys studying the attitude of Belgians towards the monarchy. The contacts between the king and the public are important for his unifying potential. However, as it is emphasized in this work, his action is efficient only together with other factors preventing the disintegration. The king is thus considered an important person in the current Belgian arrangement despite his relatively small political might. Lenka Loučková
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Loučková 688 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Loučková 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Loučková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof., Ing. Petr Drulák, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB