velikost textu

ROZPAD SSSR - RUSKÁ NÁRODNÍ TRAGÉDIE? Analýza vývoje názorů ruské veřejnosti na rozpad Sovětského svazu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ROZPAD SSSR - RUSKÁ NÁRODNÍ TRAGÉDIE? Analýza vývoje názorů ruské veřejnosti na rozpad Sovětského svazu
Název v angličtině:
Collapse of the USSR - Russsian national tragedy? Analysis of the Russian public opinion on the dissolution of the Soviet Union
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Lelek
Vedoucí:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniela Kolenovská, PhD.
Id práce:
126520
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozpad, Sovětský svaz, SSSR, Rusko, nostalgie, průzkum veřejného mínění, proměna, Boris Jelcin, Vladimír Putin
Klíčová slova v angličtině:
Dissolution, Soviet union, USSR, Russia, nostalgy, opinion poll, transformation, Boris Yeltsin, Vladimir Putin
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Rozpad SSSR – ruská národní tragédie? Analýza vývoje názorů ruské veřejnosti na rozpad Sovětského svazu rozebírá vývoj vnímání fenoménu konce Sovětského svazu ruskou veřejností v období prezidentství Borise Jelcina (1991 - 1999) a Vladimíra Putina (2000 - 2008). V první kapitole je objasněna situace v Rusku po rozpadu SSSR, následně práce popisuje společenské, politické a ekonomické poměry země v průběhu obou zmíněných období. Ve druhé části práce je na základě dostupných průzkumů veřejného mínění a akademických prací, zaměřených na dané téma, analyzován posun názorů Rusů na rozpad Sovětského svazu. Autor práce vychází z předpokladu, že rozpad SSSR byl vnímán jako národní tragédie. Po uskutečněné analýze dochází k závěru, že v ruské společnosti v obou zkoumaných obdobích existovala základní úroveň postsovětské nostalgie, přesto se ale o národní tragédii nejednalo. Nostalgie byla přítomna jak u starší generace, pro kterou Sovětský svaz symbolizoval nejen výrazného světového hráče na poli mezinárodní politiky, ale i vlastní (často idealizované) mládí, tak i u generace mladší, jež nikdy neměla s SSSR přímou zkušenost. Současně autor zjišťuje, že kvůli zhoršující se ekonomické a politické situaci během mandátu Borise Jelcina míra nostalgie rostla, naopak s příchodem nového stylu vedení (využívajícího částečně i sovětské symboly a způsoby) představeného Vladimírem Putinem se dostala na historické minimum. Lítost nad rozpadem SSSR tak závisela primárně na ekonomickém vývoji Ruska, sekundárně i na schopnosti ruského státu využití atributů sovětské vlády.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis Collapse of the USSR - Russian national tragedy? Analysis of the Russian public opinion on the dissolution of the Soviet Union discusses the Russian public opinion development about the end of the Soviet Union during the presidency of Boris Yeltsin (1991 - 1999) and Vladimir Putin (2000 - 2008). The first chapter illustrates the situation in Russia after the collapse of the USSR; afterwards it describes the social, political and economic situation of the country during mentioned periods. Based on the available opinion polls and academic works the second part of the thesis examines the shift in Russian understanding of the collapse of the Soviet Union. The fundamental premise of this thesis is the idea that the end of the USSR was Russian national tragedy. After the analysis author concludes that in Russian society during the presidency of both Yeltsin and Putin remained a basic level of post- Soviet nostalgia, yet it wasn´t a national tragedy. The regretting was presented within the older generation, for which the Soviet Union symbolized not only a major global player in international politics, but also their own (often idealized) youth, as well as within the younger generation, that has never had direct experience with the USSR. Furthermore author concludes that due to the worsening economic and political situation during the Boris Yeltsin´s term the degree of nostalgia grew significantly, while the introduction of a new leadership style (that included partly the Soviet features and methods) presented by Vladimir Putin dropped the amount of nostalgia distinctly. The regretting of USSR’s demise therefore depended mainly on economic situation in Russia, secondly on ability of the Russian state to use the advantage of soviet-era characteristics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Lelek 327 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Lelek 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Lelek 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Kolenovská, PhD. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB