velikost textu

Nepokoje ve Velké Británii 2011 - srovnání s rokem 1981

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepokoje ve Velké Británii 2011 - srovnání s rokem 1981
Název v angličtině:
British Riots 2011 - Comparison with the 1981 Riots
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kubešková
Vedoucí:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
126516
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
.Velká Británie, Nepokoje 2011, Nepokoje 1981, Etnické menšiny, Imigrace, Média
Klíčová slova v angličtině:
.Great Britain, Riots 2011, Riots 1981, Ethnic minorities, Immigration, Media
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Nepokoje ve Velké Británii 2011 – srovnání s rokem 1981 pojednává o napětí v britské společnosti v létě roku 2011. Práce využívá metody komparace a porovnává nepokoje 2011 s událostmi roku 1981 v Anglii. Cílem práce je nalézt hlavní podobnosti a odlišnosti mezi oběma incidenty a zjistit změnu ve společnosti s odstupem třiceti let. V roce 2011 začaly nepokoje protesty proti zabití britského občana z africké komunity policisty v Londýně a následně se rozšířily i do dalších velkých měst v Anglii. Incident, který se odehrál v roce 1981, měl v mnohém podobný začátek i průběh. Porovnávány jsou nejzásadnější aspekty nepokojů od etnického a věkového složení účastníků, přes sociální a ekonomické problémy obou období až po citlivou otázku přistěhovalectví. Ve zvláštní kapitole je také zmíněn unikátní aspekt nepokojů 2011 – sociální sítě a moderní komunikační technologie, jež byly považovány za klíčový prvek při organizaci bouří. Práce se zabývá též poznatky politiků, žurnalistů a vědců k problematice těchto nepokojů.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis “British Riots 2011 – Comparison with the 1981 Riots” deals with the unrest in the British society during the summer of 2011. It compares the riots of 2011 with the events of 1981 in England. The thesis aims to identify the main similarities and differences between these two events and analyse the change in British society during the thirty years in. The riots in 2011 started with protests after a police shooting on an African British citizen in London which then spread to other English cities. The unrest in the year 1981 had a very similar beginning as well and it progressed in a similar way. The most important aspects of the riots are compared from the perspective of ethnicity and age, through the social and economic problems of these years, and the thesis also touches on the sensitive question of immigration. A special chapter deals with a particularly unique aspect of the riots of 2011 – social media and modern communication technologies that might have been used by the rioters in order to organize the unrest. This thesis was written on the basis of research derived from politicians, journalists and academics and other specialists.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kubešková 583 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kubešková 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kubešková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB