velikost textu

Možnosti násilného řešení krize komunistických režimů v roce 1989: Československo ve středoevropské perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti násilného řešení krize komunistických režimů v roce 1989: Československo ve středoevropské perspektivě
Název v angličtině:
Prospect of Violent Solution in the Crisis of the Communist Regimes in 1989: The Case of Czechoslovakia from the Central European Perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Netolická
Vedoucí:
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Id práce:
126511
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Soudobé dějiny (HVK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, revoluce 1989, Komunistická strana Československa, násilí v roce 1989
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, revolution in 1989, The Communist Party of Czechoslovakia, violence in 1989
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možností násilného řešení událostí v Československu v roce 1988 a 1989. Pro porovnání jsou nastíněny i události v celé střední Evropě, do které se v této práci počítá kromě Československa také Polsko, Maďarsko a NDR. Práce je rozdělena na dvě části. První má dvě kapitoly, ve kterých je popis událostí ve druhé polovině osmdesátých let ve střední Evropě. Ve druhé části práce je pak popsáno, jaké mocenské a stranické orgány se podílely na rozhodování o možných zásazích a kdo zásahy prováděl. V závěrečné kapitole jsou popsány tři hlavní faktory, které ovlivnily chod událostí v roce 1989. Hlavní zdroje práce jsou archivní materiály ze zasedání Ústředního výboru, sborníky Securitas imperii a rozhovory s vysoce postavenými komunisty té doby. Výsledkem práce je to, že možnost násilného řešení byla velmi malá, protože celou situaci ovlivňovalo několik na sebe navazujících faktorů.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachalor thesis deals with the prospects of violent solutions of the events in Czechoslovakia in 1988 and 1989. To compare, there are outlined the events in Central Europe, to that this work also counts, except Czechoslovakia, Poland, Hungary and GDR. The bachalor thesis is dividet into two parts. The first one has two chapters. In these is a description of the events in the second half of the eighties in Central Europe. In the second part of the thesis is described what kind power and party bodies were involved in deciding on possible interventions and who conducted actions. The final chapter explains three main factors that influences the course in 1989. The main sources of work are archival materials from the meeting of the Central Committee, collection Securitas imperii and interviews with senior communists. The result of work is that prospects of violent solution was very small, because the situations has influenced by several consequential factors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Netolická 398 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Netolická 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Netolická 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB