velikost textu

1962: Svět na pokraji katastrofy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
1962: Svět na pokraji katastrofy
Název v angličtině:
1962: The world on the brink of disaster
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Hejnová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Miloš Calda
Id práce:
126506
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Soudobé dějiny (HVK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sovětský svaz, USA, vyjednávání, rakety, ostrov, studená válka, řešení, blokáda
Klíčová slova v angličtině:
The Soviet Union, USA, negotiation, rockets, island, cold war, solution, blockade
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce 1962: Svět na pokraji katastrofy pojednává o několika perných dnech na konci října 1962 - o Karibské krizi. Karibská krize se stala jednou z nejhorších krizí období studené války a během ní stál svět opravdu na pokraji vypuknutí jaderného konfliktu. Práce se zaměřuje na problematiku řešení této krize, a to z americké strany. Představitelé Spojených států amerických stály v této době před nelehkým rozhodnutím - jakým způsobem docílit toho, aby byly rakety z Kuby staženy a zároveň neohrozit mír? Měli před sebou mnoho možností. A právě o tyty možnosti se zajímám. Snažím se rozebrat postup jejich uvažování, jak zvažovali rizika, jaké byly možnosti a k jakému závěru došli. Proč si vybrali právě blokádu ostrova? Jaké byly další návrhy? Toto jsou otázky, kterými se zabývám a na které se snažím nalézt odpověď. Možností měli mnoho a zahrnovaly i přímý vojenský útok na ostrov. Blokáda ostrova ovšem představovala nejmenší riziko vzniku konfliktu se Sovětským svazem.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis "1962: The world on the brink of disaster" discusses several days at the end of October 1962 - the Caribbean crisis. Caribbean crisis has become one of the worst crises of the Cold War and during the crisis world was really on the verge of outbreak of nuclear war. The work focuses on addressing this crisis, from the American side. U.S. representatives were at this time dilemma - how to achieve that the missiles were withdrawn from Cuba while also maintaining peace? They had many options. And about how these options they are interested. I'm trying to break down the process of thinking, consider how risk what options were and what conclusions they reached. Why they chose a blockade of the island? What were other suggestions? These are questions with which they deal, and we're trying to find an answer. The possibilities were many and included a direct military attack on the island. The blockade of the island, however, represents the least risk of conflict with the Soviet Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Hejnová 374 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Hejnová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Hejnová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Miloš Calda 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB