velikost textu

Vliv devoluce na Labouristickou stranu ve Skotsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv devoluce na Labouristickou stranu ve Skotsku
Název v angličtině:
Devolution and Labour Party in Scotland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Havlíková
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
126499
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Decentralizace, devoluce, vnitřní fungování politických stran, New Labour, Labouristická strana, Skotská labouristická strana
Klíčová slova v angličtině:
Decentralization, devolution, party organisation, New Labour, Labour Party, Scottish Labour Party
Abstrakt:
Bakalářská práce „Vliv devoluce na Labouristickou stranu ve Skotsku“ se zabývá problematikou vztahu decentralizace státu a vnitřní decentralizace politických stran. Přijetí devoluce výrazně proměnilo institucionální prostředí, v němž se britské politické strany pohybují, a tím je postavilo před zásadní otázku, jakým způsobem se novému uspořádání přizpůsobí. Tato bakalářská práce zkoumá vývoj politiky a fungování Skotské labouristické strany po devoluci a snaží se odpovědět na otázku, zda Skotská labouristická strana získala vytvořením skotského parlamentu větší autonomii na celostátním vedení Labouristické strany. Nejprve je v práci představen teoretický rámec pro zkoumání vlivu decentralizace státu na vnitřní fungování politických stran. Následuje popis vývoje Labouristické strany a její odnože před devolucí, který slouží jako východisko pro srovnání, k jakým změnám v politice a vnitřním fungování Skotské labouristické strany po ustavení autonomních institucí došlo. Samotný výzkum se zaměřuje jednak na vývoj politické linie Skotské labouristické strany po devoluci, formulování politiky a vytváření volebních programů, jednak si všímá nastavení vztahů mezi centrem a regionem v oblasti výběru kandidátů, volby vedení skotských labouristů a financování a správy. Práce dochází k závěru, že Skotská labouristická strana získala v mnoha oblastech vyšší míru autonomie, avšak vliv centrálního vedení britské strany byl za pomoci neformálních struktur a stranické loajality zachován.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis „Devolution and Labour Party in Scotland“ addresses the issue of the relationship between state decentralization and the inner decentralization of political parties. The adoption of devolution has significantly changed the institutional environment in which the British parties operate and thus they were confronted with fundamental question of adapting to this new arrangement. This thesis examines the development of policies and organisation of the Scottish Labour Party after devolution, and aims to evaluate whether the creation of the Scottish Parliament brought for the Scottish Labour Party greater autonomy from the central leadership of the party. The first part of the thesis establishes the theoretical framework for examining the impact of decentralization of the state on organisation and functioning of political parties. It is followed by description of evolution of the Labour Party and its regional branch in Scotland prior to the devolution. This part forms the basis for comparison of the changes in policies and organisation of the Scottish Labour Party after the establishment of the autonomous institutions. The research itself focuses on development of policy in the Scottish Labour Party after devolution, formulation of party policies and electoral programmes. It also examines the relationship between the centre and the region in the selection of candidates, the election of Scottish Labour Party leadership, financing and administration. The thesis concludes that the Scottish Labour Party has gained higher level of autonomy in numerous areas, yet the central leadership of the British party maintained strong influence in the regional party through informal structures and party loyalty.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Havlíková 376 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Havlíková 44 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Havlíková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Havlíková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB