text size

Gazprom a hospodárska kríza v Európe

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Gazprom a hospodárska kríza v Európe
Title (in czech):
Gazprom a hospodářská krize v Evropě
Titile (in english):
Gazprom and the Economic Crisis in Europe
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Peter Mészáros
Supervisor:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Thesis Id:
126481
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Study programm:
International Area Studies (B6702)
Study branch:
International Area Studies (MTS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2013
Defence result:
Very good
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
Rusko, Gazprom,energetická bezpečnosť, LNG, hospodárska kríza
Keywords:
Russia, Gazprom, energy security, LNG, economic crisis
Abstract (in czech):
Rok 2008 bol pre vývoj na Európskom trhu so zemným plynom prelomový. Nastúpila hospodárska kríza, ktorá zapríčinila prudký pokles dopytu po zemnom plyne. Do Európy boli presmerované dodávky skvapalneného zemného plynu po tom čo v USA dosiahlo za pomoci ťažby z bridlíc a technológie ťažby hydraulickým štiepením hornín plynovú sebestačnosť. Zároveň od roku 2009 po prijatí tzv. tretieho energetického balíčka pokračovala v Európskej únii liberalizácia trhu so zemným plynom a zvýšil sa tlak na oddelenie dovozcov, od distribútorov a predajcov plynu. Reakcia Gazpromu na túto novú situáciu a jeho snaha prispôsobiť sa je predmetom výskumu tejto práce. Snaží sa zistiť ako bol Gazprom medzi rokmi 2008-2012 v aplikovaní svojej stratégie úspešný a overiť hypotézu, že Gazprom podcenil hĺbku nastaných zmien a pri svojej reakcii vychádzal z mylných predpokladov. Tým pádom aj to, či sa jeho hospodárska pozícia v sledovanom období zhoršila. Súčasťou výskumu je aj to, ako sa v týchto rokoch vyvíjala situácia na domácom trhu v Rusku a zhodnotenie snahy Gazpromu vybudovať si v Rusku stabilnú pozíciu tj. pravidelne dosahovať z domáceho podnikania zisk.
Abstract:
Year 2008 marked a breakthrough in the development of the European gas market. The financial and economic crisis that spilled over from the United States caused a sharp decline in demand for natural gas. Supplies of liquefied natural gas destined for U.S. were diverted to Europe after the U.S. experienced an upsurge of shale gas extraction using the new hydraulic fracturing technology which allowed for natural gas self-sufficiency. During the same period the so-called Third Energy Package in the European Union was adopted in 2009. EU continued liberalization of its gas market and increased pressure on ownership unbundling in the gas industry. Gazprom's response to this new situation and its efforts to adapt are the research subject of this thesis. It is trying to figure out how successful Gazprom was between years 2008-2012 in applying its strategies. It also stands to verify hypothesis that Gazprom had underestimated the depth of the changes occurring and based its response on false assumptions. Hence it also evaluates whether its economic position deteriorated in the period examined. Included in the research is the fact that in these years the situation has also evolved in the domestic market in Russia. Gazprom has made efforts to build a stable profit base in Russia, but has struggled to do so.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Peter Mészáros 749 kB
Download Abstract in czech Bc. Peter Mészáros 19 kB
Download Abstract in english Bc. Peter Mészáros 19 kB
Download Supervisor's review Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 259 kB
Download Opponent's review PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 44 kB
Download Defence's report 26 kB