velikost textu

Gazprom a hospodárska kríza v Európe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gazprom a hospodárska kríza v Európe
Název v češtině:
Gazprom a hospodářská krize v Evropě
Název v angličtině:
Gazprom and the Economic Crisis in Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Peter Mészáros
Vedoucí:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Id práce:
126481
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Rusko, Gazprom,energetická bezpečnosť, LNG, hospodárska kríza
Klíčová slova v angličtině:
Russia, Gazprom, energy security, LNG, economic crisis
Abstrakt:
Rok 2008 bol pre vývoj na Európskom trhu so zemným plynom prelomový. Nastúpila hospodárska kríza, ktorá zapríčinila prudký pokles dopytu po zemnom plyne. Do Európy boli presmerované dodávky skvapalneného zemného plynu po tom čo v USA dosiahlo za pomoci ťažby z bridlíc a technológie ťažby hydraulickým štiepením hornín plynovú sebestačnosť. Zároveň od roku 2009 po prijatí tzv. tretieho energetického balíčka pokračovala v Európskej únii liberalizácia trhu so zemným plynom a zvýšil sa tlak na oddelenie dovozcov, od distribútorov a predajcov plynu. Reakcia Gazpromu na túto novú situáciu a jeho snaha prispôsobiť sa je predmetom výskumu tejto práce. Snaží sa zistiť ako bol Gazprom medzi rokmi 2008-2012 v aplikovaní svojej stratégie úspešný a overiť hypotézu, že Gazprom podcenil hĺbku nastaných zmien a pri svojej reakcii vychádzal z mylných predpokladov. Tým pádom aj to, či sa jeho hospodárska pozícia v sledovanom období zhoršila. Súčasťou výskumu je aj to, ako sa v týchto rokoch vyvíjala situácia na domácom trhu v Rusku a zhodnotenie snahy Gazpromu vybudovať si v Rusku stabilnú pozíciu tj. pravidelne dosahovať z domáceho podnikania zisk.
Abstract v angličtině:
Year 2008 marked a breakthrough in the development of the European gas market. The financial and economic crisis that spilled over from the United States caused a sharp decline in demand for natural gas. Supplies of liquefied natural gas destined for U.S. were diverted to Europe after the U.S. experienced an upsurge of shale gas extraction using the new hydraulic fracturing technology which allowed for natural gas self-sufficiency. During the same period the so-called Third Energy Package in the European Union was adopted in 2009. EU continued liberalization of its gas market and increased pressure on ownership unbundling in the gas industry. Gazprom's response to this new situation and its efforts to adapt are the research subject of this thesis. It is trying to figure out how successful Gazprom was between years 2008-2012 in applying its strategies. It also stands to verify hypothesis that Gazprom had underestimated the depth of the changes occurring and based its response on false assumptions. Hence it also evaluates whether its economic position deteriorated in the period examined. Included in the research is the fact that in these years the situation has also evolved in the domestic market in Russia. Gazprom has made efforts to build a stable profit base in Russia, but has struggled to do so.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Peter Mészáros 749 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Peter Mészáros 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Peter Mészáros 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB