velikost textu

Změna v subjektech právního vztahu nájmu bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna v subjektech právního vztahu nájmu bytu
Název v angličtině:
The substitution of parties to the legal relationship in relation to renting apartments
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Hejhal
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
126470
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Změna v subjektech právního vztahu nájmu bytu Nájemní smlouva, nájem bytu, nájemce, pronajímatel Abstrakt Cílem této práce je popsat právní poměry vzniklé změnou subjektů v nájemním vztazích. Hlavním důvodem pro volbu tohoto tématu je autorova osobní zkušenost s řešením problémů vzniklých v důsledku přechodu nájmu k nájemnímu bytu. Dále i zkušenosti získané během stáží na civilním úseku při Obvodním soudu pro Prahu 3 a také i skutečnost, že problematika spojená s nájmem bytů má velký význam v českém právním systému i z důvodu velkého počtu osob žijících v nájemních bytech. Práce se skládá z deseti kapitol, z nichž každá se věnuje různým aspektům. První kapitola poskytuje informace o historickém rámci pronájmu bytů. Zkoumá se zde vývoj úpravy ve srovnání s římským právem, po celý středověk až do dnešních českých právních předpisů, včetně aspektů nájemní smlouvy v období 1811 až 1918, včetně doby první republiky a po roce 1948 až 1989, tedy v období pod komunistickou vládou. Druhá kapitola se zabývá právními aspekty, jimiž se řídí vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem. Především rozsahem občanského práva vztahujícím se na pronájem, nájemní vztah, práva a povinnosti zúčastněných stran, obsah a formu nájemního vztahu. Podnájem a skončení nájmu patří mezi další otázky. Třetí kapitola popisuje různé druhy nájemních vztahů, dle úpravy občanského práva, obchodního práva a neméně tak dle zákona o nájmu a pronájmu nebytových prostor. Ve čtvrté kapitole je stručný souhrn aspektů souvisejících s nájmem bytů. Zabývá se především otázkami, jako je definice pojmů, esenciální prvky nájemní smlouvy, podnájem bytů a skončení nájemního vztahu. V páté kapitole jsou probírány obecné otázky závazkových vztahů a změny s ohledem na strany závazkového vztahu. Šestá kapitola upozorňuje na problematiku změn subjektů nájemního vztahu k bytu s důrazem na změny na straně pronajímatele a nájemce. Sedmá kapitola pojednává o změnách na straně nájemce bytu „mezi živými“. Seznamuje s pojmy výměna bytu a jejími základními prvky a formou. Dále také o družstevních bytech a jejich výměnou. Nejsou opomenuty ani otázky společného nájmu bytu, společného nájmu bytu manžely a následnými změnami s důrazem na vznik a zánik existence manželství v družstevním a nedružstevním bytě. Osmá kapitola popisuje změny na straně nájemce v případě smrti. Cílem je popis přechodu nájmu k bytu nedružstevního s uvedením modelových situací, a rovněž tak i v případě přechodu nájmu k bytu u družstevního bytu. Důraz je kladen i na seznámení se změnami v subjektech týkající se společného nájmu bytu i společného nájmu bytu mezi manžely při existenci manželství či rozvodu. V deváté kapitole se poskytuje obeznámení s pojmem registrované partnerství se zaměřením na vymezení pojmů a právního rámce. Další otázkou je i vztah nájmu bytu a registrovaného partnerství. V závěru jsou popsány nejvýznamnější otázky práce, především i poznatky de lege ferenda se zaměřením na změnu práv a povinností při přechodu nájmu k bytu.
Abstract v angličtině:
The substitution of parties to the legal relationship in relation to renting apartments The contract of rental, the renting apartments, the landlord, the tenant Executive Summary The aim of the thesis is to describe the legal relationship aspects arising in relation to the substitution of parties to renting apartments, with the focus being on substitution initiated by the tenant. The key reason for choosing this topic is the author’s personal experience with dealing with the issues that arose as a result of the transfer of rights and obligations pertaining to renting of an apartment of the author’s acquaintance, his experience gained during the assistance at the civil proceedings held by district court for Prague 3, the fact that renting is currently an issue of great significance in the Czech law system, and also the increasing number of people living in rented apartments. The thesis comprises ten chapters, each of them considering different aspects of the issues involved. Having provided the background information to the reader in the introductory chapter, the first chapter considers the historical framework of renting apartments. The chapters explores the renting of apartments in accordance with Roman law throughout the Middle Ages up to the present Czech legal regulations, including the rental agreement aspects in place in the 1811-1918 period, during the period of the First Republic, and throughout the 1948- 1989 period under Communist rule. The second chapter is concerned with the legal aspects governing the relationship between the landlord and the tenant. The chapter in particular addresses the scope of the civil law applicable to renting, the origin of the rental relationship, the rights and obligations of the parties involved, the content and form of the renting relationship, the subletting, and the termination of renting, among other issues. The third chapter describes the various kinds of renting relationships, in accordance with civil law, commercial code, and the law governing renting of non-residential premises. The fourth chapter gives a brief summary of the aspects related to renting apartments. It deals with issues such as definitions of terms, the essentials of a rental contract, subletting of apartments, and termination of a rental contract. In the fifth chapter, changes with regards to the parties to a contractual relationship are examined, in particular the general issues regarding contractual relationships. The sixth chapter highlights the changes in relation to parties to legal relationships pertaining to renting apartments including changes to parties on the part of the tenant as well as the landlord. The seventh chapter discusses changes on the part of the tenant “Inter Vivos”. The chapter looks at issues such as the changes to parties arising from the exchange of an apartment considering in particular the definition of terms, the rental contract essentials, the necessity of agreement by the landlord, and the cooperative apartment and its exchange. Furthermore, the chapter addresses changes occurring as a result of joint rental including changes pertaining to rent inception and its termination, as well as changes due to joint rental by spouses. The eighth chapter outlines the changes on the part of the tenant “Mortis Causa”. It considers matters such as changes to parties in the course of renting an apartment by an individual including the transfer of rights and obligations in relation to renting other than cooperative apartments as well as referring to relevant case studies. The chapter also considers changes due to joint rental, in particular the changes pertaining to joint rent inception and its termination. Finally, changes resulting from joint rental by spouses are discussed concerning both existing marriage and divorce. In the ninth chapter, registered partnership is addressed with the focus being on the definition of terms and the legal framework, and the relationship between renting apartments and registered partnerships. The tenth chapter deals with the changes to parties in relation to other cases of renting apartments, outlining in detail renting residential premises intended for permanent living, rental and subletting of non-residential premises, and commercial rental of movable assets. In conclusion, the most prominent issues are identified including the “As Should Be” (de lege ferenda) analysis, with the focus on the transfer of rights and obligations concerning renting apartment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Hejhal 733 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zdeněk Hejhal 49 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Hejhal 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Hejhal 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB