velikost textu

Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000
Název v angličtině:
Legal regulation of creation and protection of Natura 2000 network
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Dostálová
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
126467
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Natura 2000, ochrana přírody, biodiverzita
Klíčová slova v angličtině:
Natura 2000, nature conservation, biodiversity
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá právní úpravou vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000. Jedná se o soustavu chráněných území vytvářených v členských státech Evropské unie, která směřuje k zachování a případné obnově přírodních stanovišť a vzácných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Cílem vytvoření soustavy Natura 2000 je zabezpečit rozmanitost druhů i celých ekosystémů, zejména těch, které jsou z celoevropského pohledu vzácné či ohrožené, a to na pokud možno co nejvyšší úrovni. Soustavu tvoří ptačí oblasti (SPA) vyhlašované na základě směrnice o ptácích a evropsky významné lokality (SAC) vyhlašované dle směrnice o stanovištích. V úvodu je podán krátký výklad historického vývoje ochrany přírody na našem území až do současnosti z pohledu práva a následuje základní seznámení s pojmem soustavy Natura 2000. Druhá kapitola se věnuje nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám, které se soustavou více či méně souvisejí. Bernská úmluva dokonce inspirovala některá ustanovení naturových směrnic. Třetí kapitola je zaměřena na evropskou právní úpravu ochrany přírody a biodiverzity. Tato oblast spadá do rámce unijní environmentální politiky, souvisí však také s dalšími politikami. Právní základ je obsažen v primárních smlouvách, těžiště právní úpravy pak leží zejména v sekundárních pramenech unijního práva. Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000 spočívá na dvou nejvýznamnějších evropských normách v oblasti ochrany přírody a biodiverzity, směrnici č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a směrnici č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Výklad třetí kapitoly se podrobněji věnuje územní i druhové ochraně obsažené v obou naturových směrnicích, zabývá se také ochranným režimem PO a EVL a zejména úpravou posuzování vlivů dle článku 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích. Čtvrtá kapitola se věnuje rozhodovací činnosti Soudního dvora, jehož rozhodnutí jsou nepostradatelným nástrojem pro jednotné pochopení, správný výklad a provádění unijních norem. Také pro transpozici a implementaci evropských směrnic na ochranu přírody má jeho judikatura nezastupitelnou roli. Výklad je zaměřen na nejvýznamnější rozhodnutí SDEU z pohledu nejčastějších pochybení států při provádění směrnic. Pátá kapitola pojednává o transpozici a implementaci naturových směrnic v České republice, včetně jednotlivých fází budování soustavy na našem území. V ČR je nyní vyhlášeno 41 ptačích oblastí a 1082 evropsky významných lokalit. Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích byly transponovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přijetím jeho novel, zákona č. 218/2004 Sb. (tzv. euronovela) a zákona č. 349/2009 Sb. (spolu s jeho opravnou novelou č. 381/2009 Sb.). V souvislosti s pochybeními při provádění směrnic a jejich uvádění v život je pozornost věnována i některým významným infringementům, které proti nám zahájila Evropská komise. Novelizující zákon č. 349/2009 Sb. většinu nedostatků transpozice odstranil. Šestá kapitola se zabývá procedurou hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na ptačí oblasti a evropsky významné lokality z pohledu české právní úpravy, která je obsažena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Pozornost je věnována také dílčím pochybením, kterých se ČR při transpozici v této oblasti dopustila.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with legal regulation of creation and protection of Natura 2000 network. Natura 2000 is a system of protected areas created in Member States of the European Union which is aimed at preservation and potential renewal of natural habitats and rare and threatened species of wild fauna and flora. The objective of the creation of Natura 2000 network is to ensure the diversity of species and ecosystems, primarily the rare and threatened ones. The network is composed of the Special Protection Areas (SPAs) designated on the basis of the Birds Directive and of the Special Areas of Conservation (SAC) designated according to the Habitats Directive. The introductory chapter deals with historical development of the nature conservation on the Czech territory up to the present and as follows it gives an explanation of the term the Natura 2000 network. The chapter 2 is devoted to the most significant international conventions related to Natura 2000. The Bern Convention has even inspired some articles of the regulation included in the Directives. The chapter 3 is focused on the European legal regulation of nature and biodiversity protection. The nature conservation area comes under the EU environmental policy and it is related to other policies as well. The legal basis is contained in the Primary Treaties and the regulation is mainly included in the secondary legislation. The legal regulation of the creation and protection of Natura 2000 network is based on the most significant European Directives in the nature conservation area: Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds (Birds Directive) and Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (Habitats Directive). The chapter 3 deals with territory and species protection provided for in the Directives and with the protection mode of SPAs and SACs. It also pays particular attention to the procedure of assessment of impacts on Natura sites provided for in Article 6 (3) and 6 (4) of the Habitats Directive. The chapter 4 deals with decision- making activity of the European Court of Justice. Its decisions are the essential instrument of unified understanding, correct interpretation and transposition of the European law. The chapter is focused on the most significant decisions of the Court with respect to the most frequent imperfections made by States during the transposition process. The chapter 5 concentrates on transposition and implementation of the European Directives in the Czech Republic, considering the creation of the Natura 2000 network. There are currently 41 SPAs and 1082 SAC in the Czech Republic. The Birds and Habitats Directives were transposed in the Act No. 114/1992 Coll., on the Nature and Landscape Protection by its amendments: the Act No. 218/2004 Coll. and the Act No. 349/2009 Coll. (together with the Act. No. 371/2009 Coll.). The chapter also pays attention to the imperfections of the transposition process and briefly discusses some significant infringement procedures. The Act No. 349/2009 Coll. eliminated most of the legal discrepancies of the transposition. The chapter 6 is focused on the assessment procedure of the impacts of policies and projects which could significantly affect Natura 2000 sites, provided for in the Act No. 114/1992 Coll. The chapter also deals with some of the most serious imperfections of transposition of Article 6 (3) and 6 (4) of the Habitats Directive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Dostálová 1.45 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Kateřina Dostálová 581 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Dostálová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Dostálová 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB