velikost textu

Rovnost práv žen a mužů v mezinárodním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rovnost práv žen a mužů v mezinárodním právu
Název v angličtině:
Equality of rights between men and women in international law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Iveta Dibová
Vedoucí:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Oponent:
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
Id práce:
126404
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohlaví, rovnost práv, diskriminace
Klíčová slova v angličtině:
gender, equality, discrimination
Abstrakt:
Hlavním účelem práce je podat analýzu instrumentů a přispět k historickologickému výkladu zkoumáním problematiky rovnosti mužů a žen s důrazem na analýzu nejdůležitější problémů spojených s implementací mezinárodních standardů. Analýza právních dokumentů, které se vztahují k zákazu diskriminace je sledována i z pohledu vývoje ženské otázky jako součásti sociálního procesu. Vývoj pramenů je zkoumán od industriálního procesu v dílčích úpravách pracovního práva, pozornost je soustředěna na vývoj smluvních dokumentů po druhé světové válce, kdy je ochrana žen a zákaz diskriminace z důvodu pohlaví obsažena v úmluvách univerzální i regionální povahy, až po dnešní podobu více než 30 úmluv soustředěných na ženskou otázku. Vstupem do problematiky této práce v části I. byl vývoj principu rovnosti od dob formování genderových vztahů až po mezinárodní regulaci, analýza právních dokumentů , které se vztahují k zákazu diskriminace na poli OSN. V části II. je sledován vývoj rovnosti a zákaz diskriminace v obou systémech evropských, dále navazuje část III. zaměřená na rovnost a zákaz diskriminace v judikatuře Evropského soudního dvora a v části IV. je sledován vývoj v českém právu. Zákaz diskriminace byl zkoumán v mezinárodně právních dokumentech a to buď obsažený jedním z mnoha zaručených práv anebo výlučným předmětem úpravy. Snahou autorky bylo soustředění pozornosti na základní otázky se zákazem diskriminace spojené, značná pozornost je věnována judikatuře soudních orgánů daného systému. Těžištěm práce byla analýza stěžejního dokumentu určeného výhradně ženám a jejich ochraně před diskriminací, a to Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Sledována byla úloha Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, který hraje nezastupitelnou roli při hodnocení postupů, posuzování zpráv a individuálních stížností a zároveň umožňuje aktuální výklad problematiky. Pozornost byla věnována zejména provázanosti právních norem navzájem, zda jsou v souladu se základními právními dokumenty a taktéž aplikace koncepce rovnosti do koncepcí politik vlád. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The main purpose of the paper is to present an analysis of instruments and to contribute to the historical- logical interpretation of the issues of equality of men and women, with an emphasis on the analysis of the most important problems associated with implementation of the international standards. The analysis of the legal documents pertaining to the prohibition of discrimination has also been carried out with regard to the historical development of women’s issues as a part of a social process. The history of treaty documents after World War II when the protection of women and prohibition of gender-based discrimination was laid down in both universal and regional treaties; and the examination extends up until the current versions of more than 30 conventions focused on women’s issues. The initial examination of this topic is contained in Part I of this paper, which deals with the evolution of the principle of equality from the times when gender relations were formed up to international regulation and which analyses the legal documents pertaining to the prohibition of discrimination in the sphere of the UN. Part II is concerned with the history of equality and the prohibition of discrimination in both European systems; this is followed by Part III with a focus on equality and the prohibition of discrimination in the case law of the European Court of Justice; and part IV examines the historical development in the Czech legislation. The prohibition of discrimination was examined in international legal documents where it is contained either in the form of one of the many guaranteed rights or as the exclusive scope of regulation. The author aimed to focus her attention on the basic matters associated with the prohibition of discrimination; considerable attention is paid to the case law of the judicial authorities of the given system. The core of the paper was the analysis of the crucial document intended exclusively for women and their protection from discrimination, which is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The paper examines the role of the Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which plays an irreplaceable part in evaluation of procedures and assessment of reports and individual complaints, while also allowing for current interpretation of these issues. Attention was mainly paid to the mutual interconnection of the rules of law and to whether they are in accordance with the basic legal documents as well as to the application of the concept of equality in governmental policies. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Dibová 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iveta Dibová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iveta Dibová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 784 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. 1.32 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB