velikost textu

Lhůta pro stanovení daně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lhůta pro stanovení daně
Název v angličtině:
Time Limit for Tax Assessment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Karel Alexa, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
126400
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lhůta pro stanovení daně, daňové řízení, daňový řád
Klíčová slova v angličtině:
time limit for tax assessment, tax proceedings, Tax Procedure Code
Abstrakt:
Abstrakt Lhůta pro stanovení daně Rigorózní práce se zabývá lhůtou pro stanovení daně, která je upravena především daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Lhůta pro stanovení daně představuje časový úsek, v rámci kterého je možné stanovit daň. Tato lhůta tak vytváří časový rámec pro celou správu daní, neboť rozhodnutí o stanovení daně je jejím cílem a v případě, kdy daň již stanovit nelze, není žádný důvod ve správě takové daně pokračovat. Hlavní účel lhůty pro stanovení daně proto spočívá v nastolení jistoty, že po jejím uplynutí nemohou být hmotná daňová práva a povinnosti dotčeny změnou. Práce se skládá ze dvou základních částí. První část je úvodní a vymezuje fenomén lhůt. První část se člení na tři kapitoly. Kapitola první vysvětluje pojem a druhy lhůt. Druhá kapitola vymezuje obecné aspekty lhůty pro stanovení daně. Třetí kapitola analyzuje pravidla počítání času. Druhá část je již zaměřena na právní úpravu lhůty pro stanovení daně a je rozdělena do deseti kapitol. Kapitola první vymezuje počátek běhu lhůty pro stanovení daně. Kapitola druhá zkoumá prodloužení lhůty pro stanovení daně. Kapitola třetí popsuje přerušení lhůty pro stanovení daně. Čtvrtá kapitola se zabývá stavením lhůty pro stanovení daně. Kapitola pátá řeší otázku maximální délky lhůty pro stanovení daně. Kapitola šestá zkoumá přechodná ustanovení daňového řádu, která se lhůty pro stanovení daně týkají. Sedmá kapitola vymezuje důsledky marného uplynutí lhůty pro stanovení daně. Osmá kapitola popisuje, jak bude správce daně a soud reagovat na skutečnost, že lhůta pro stanovení daně uplynula. Devátá kapitola upozorňuje na nález Ústavního soudu (I. ÚS 3244/09). Kapitola desátá rozebírá dva případy související se spácháním daňového trestného činu, kdy je možné stanovit daň, ačkoli již uplynula lhůta pro její stanovení.
Abstract v angličtině:
Abstract Time Limit for Tax Assessment The thesis deals with the time limit for tax assessment as it is regulated especially in the Tax Procedure Code (Act No. 280/2009 Coll.). The time limit for tax assessment represents a period of time during which it is possible to assess the tax. This time limit thus creates a time frame of the whole tax administration because tax decision is its aim, and in the case in which tax cannot be assessed there is no reason to proceed with any tax administration. Its main purpose consists in the establishment of certainty providing that after the lapse of the period of time, rights and duties relating to substantive tax law cannot be changed. The thesis is composed of two basic chapters. Chapter One is introductory and describes the phenomenon of time limits. It is subdivided into three parts. Part One focuses on the concept and categories of time limits. Part Two explains general aspects of the time limit for tax assessment. Part Three deals with the calculation of time limits. Chapter Two focuses on legal regulation of the time limit for tax assessment. Chapter Two is divided in ten parts. Part One defines the beginning of the time limit for tax assessment. Part Two looks at the extension of the time limit for tax assessment. Part Three deals with the interruption of time limit for tax assessment. Part Four is dedicated to the suspension of the time limit for tax assessment. Part Five addresses the issue of the maximum length of the time limit for tax assessment. Part Six analyses transitional provisions of the Tax Procedure Code concerning the time limit for tax assessment. Part Seven describes consequences caused by expiration of the time limit for tax assessment. Part Eight presents the reaction of tax administrator and courts to the fact that the time limit for tax assessment has expired. Part Nine reports on judgment of the Constitutional Court (no. I. ÚS 3244/09). Part Ten analyses two cases related to tax crime - in such cases it is possible to assess the tax in spite of the fact that the time limit for tax assessment has already expired.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karel Alexa, Ph.D. 939 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karel Alexa, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karel Alexa, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB