velikost textu

Stalinismus v Československu - zhodnocení výuky na středních školách v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stalinismus v Československu - zhodnocení výuky na středních školách v České republice
Název v angličtině:
Stalinist Period in Czechoslovakia - Its Interpretation and Teaching in Secondary Education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Hána
Oponenti:
PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Id práce:
126398
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (RIGO ZSV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, Stalinismus,Totalitarismus, Gymnázium, Výuka, Komunistická strana, Učebnice, Politické procesy, Propaganda, Církev, Dějepis, Základy společenských věd, Ústav pro studium totalitních režimů, Člověk v tísni, Moderní dějiny, Politický vězeň, Výukové materiály, Časová dotace
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, Stalinism, Totalitarism, Grammar school, Education, Komunist party, Textbook, Political trails, Propaganda, Church, History, Basics of social sciencies, Institute of totalitarian regimes studies, People in need, Modern history, Political prisoner, Education materiales, Time donation
Abstrakt:
Padesátá léta mohou být považována za jedno z nejhorších období v dějinách Československa. Totalitní komunistický režim v letech 1948 až 1953 je nazýván stalinismem. Hlavním cílem práce je zhodnotit výuku období stalinismu v Československu na středních školách a částečně také zhodnotit správnost a komplexnost současných učebních osnov a výukových metod. Vedlejším cílem práce je představit a popsat stalinismus jako typický příklad totalitarismu a vymezit hlavní znaky této nedemokratické formy vlády na základě příkladu Československa v letech 1948 – 1953. Práce začíná teoretickou částí a pokračuje případovou studií až do části praktické. První kapitola klasifikuje totalitarismus, definuje historické pozadí a určuje jeho hlavní znaky. Druhá kapitola popisuje a vysvětluje stalinismus, který je typickým příkladem totalitarismu aplikovaného v Sovětském svazu, odkud se rozšířil do většiny komunistických zemí, včetně Československa. Třetí kapitola ukazuje na příkladu Československa v letech 1948 – 1953 aplikaci prvků a metod stalinismu používaných k ovládání společnosti dle sovětského modelu. Praktická část práce se zaměřuje na představení období stalinismu v Československu v učebnicích pro základní a střední školy. Je zde také obsaženo hodnocení používání aktuálních historických a politologických pojmů v učebnicích určených pro výuku společenských věd a historie. Závěrečná část práce hodnotí výuku období stalinismu v praxi. Na základě dotazníků a rozhovorů se současnými učiteli jsou srovnávány výukové metody a organizační formy výuky, časová dotace a hlavní výuková témata. Znalosti studentů a jejich zájem o období stalinismu v Československu je ověřován praktickou výukou na vybraných gymnáziích v České republice. Práce také obsahuje vyhodnocení a srovnání současné výuky období stalinismu na gymnáziích veřejných, soukromých a církevních. V rigorózní práci je obsaženo hodnocení výuky pohledem odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů i názory politických vězňů na výuku sledovaného období.
Abstract v angličtině:
1950s may be classified as one of the worst periods in Czechoslovakia’s history. The totalitarian communist regime in the period between 1948 and 1953 is called the Stalinism. The primary objective hereof was to evaluate teaching about the Stalinism period in Czechoslovakia in secondary schools, in particular, to assess the scope of correctness and completeness of the related curriculum and teaching methods. The secondary objective hereof was to introduce and describe the Stalinism as a typical example of totalitarianism and to define crucial elements of this non-democratic form of government using the example of Czechoslovakia from 1948 to 1953. The thesis proceeds from the theoretical part via a case study to the practical part. The first part classifies totalitarianism, defines its historical outset and determines its main features. The second chapter describes and explains the Stalinism, which is a typical example of totalitarianism having functioned in practice in the Soviet Union from where it spread to the majority of the Communist countries, including Czechoslovakia. The third chapter explains the practical application of the Stalinism elements and methods used to control a society according to the Soviet model using the example of Czechoslovakia from 1948 to 1953. The practical part hereof focuses on presentation of the Stalinism period in Czechoslovakia in textbooks for grammar and secondary schools. The correctness and scope of the relevant curriculum and importance of historical and politological concepts in the textbooks designated for teaching basic social science and history are assessed therein. The final part hereof evaluates teaching about the Stalinism period in practice. Based on the questionnaire survey and interviews, the teaching currently applied, use of teaching methods and organizational forms of teaching, time subvention and main teaching topics are compared. Students knowledge of and their interest in the Stalinism in Czechoslovakia was verified by practical teaching on selected grammar school in Czech Republic. This work also contains evaluation and comparison of education on the public, private and church grammar schools. Thesis contains evaluation of education from the perspective of experts from Institute of Research of Totalitarian Regimes and the opinions of political prisoners regarding the education in monitored period
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Hána 645 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Hána 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Hána 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB