velikost textu

Komunikační aktivity nakladatelství Kniha Zlín v letech 2011-2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační aktivity nakladatelství Kniha Zlín v letech 2011-2012
Název v angličtině:
Communication Activities of the Publishing Company Kniha Zlín in 2011-2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Lepková
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr. Pavel Dolanský
Id práce:
126364
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kniha Zlín, moderní nakladatelství, on-line marketing, sociální sítě, Jo Nesbø, e-knihy
Klíčová slova v angličtině:
Kniha Zlín, modern publishing house, on-line marketing, social networks, Jo Nesbø, e-books
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce s názvem Komunikační aktivity nakladatelství Kniha Zlín v letech 2011–2012 je pojednat marketingovou komunikaci moderního zlínského nakladatelství, které chce českému čtenáři představit kvalitní, mladou literaturu, která se objevuje především na evropském trhu. Kniha Zlín na trhu funguje osm let, ale na poli marketingu se začala výrazně prosazovat až v roce 2011, kdy zároveň začala vydávat elektronické knihy. Ve své práci chci představit marketingovou komunikaci zlínského nakladatelství v letech 2011 a 2012 a potažmo jeho přínos jak v oblasti marketingu, tak v oblasti literární. Práce popisuje vznik nakladatelství, jeho vizi, ale důraz je kladen především na marketingovou strategii, respektive na komunikační aktivity v on-line prostředí, jmenovitě na sociálních sítích. Mimo to je prostor věnován i fenoménu elektronických knih, PR aktivitám, jednotnému vizuálnímu stylu, jednotlivým edicím. Důraz je kladen i na severskou literaturu, jejíž publikací se Kniha Zlín v roce 2011–2012 zabývala nejvíce. Dalším tématem je i postavení na českém knižním trhu, kde je Kniha Zlín konfrontována se svými konkurenty. Práce se krátce věnuje i literárním ohodnocením, kterými se Kniha Zlín pyšní a jejich významem v rámci marketingu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis named Communication Activities of the Publishing House Kniha Zlín in 2011–2012 is to deal with the marketing communication of the modern publishing house in Zlín. The publishing company wishes to present so called young literature of the highest quality that appears mostly on the European market to the Czech readers. Kniha Zlín has been present on the Czech market for 8 years, however, in the field of marketing the most significant breakthrough came in 2011 when Kniha Zlin started publishing e-books. I dedicate my thesis to the introduction of marketing communication of Kniha Zlin in the period 2011–2012 and also I would like to show the contribution of this publishing house in the both realms of marketing and literature. The thesis describes the birth of the publishing house, its vision, however the main emphasis is focused on marketing strategy, put in other words on communication in the on-line sphere, namely on the social networks. Besides there is space focused on the phenomenon of e-books, PR activities, unified visual style, individual editions. The stress is also put on the Scandinavian literature which was the core of the publishing interest in 2011–2012. The other topic that is discussed in the thesis is the position on the Czech book market, where Kniha Zlin in confronted with its competition. A short chapter talking about literary awards is included, too, and examines what importance the awards have in connection with marketing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Lepková 3.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Lepková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Lepková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Dolanský 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB