text size

Spolupráce Chorvatska a Srbska s ICTY od roku 2000: srovnání politického, společenského a právního kontextu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Spolupráce Chorvatska a Srbska s ICTY od roku 2000: srovnání politického, společenského a právního kontextu
Titile (in english):
Cooperation of Croatia and Serbia with ICTY since 2000: comparison of political, societal and legal contexts
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Barbora Eliášová
Supervisor:
Mgr. Jan Váška
Opponent:
Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D.
Thesis Id:
126355
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of European Studies (23-KZS)
Study programm:
International Area Studies (B6702)
Study branch:
International Area Studies (MTS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Spolupráce – ICTY – Chorvatsko – Srbsko – srovnání - politické – společenské – právní - aspekty
Keywords:
Cooperation – ICTY – Croatia – Serbia – comparison - political – social – legal - aspects
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská diplomová práce se zabývá spoluprácí Chorvatska a Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro země bývalé Jugoslávie (ICTY). Pomocí komparace spolupráce těchto dvou zemí odhaluje příčiny toho, proč Chorvatsko dosáhlo uspokojivé spolupráce o šest let dříve než Srbsko. Protože studie vychází z předpokladu, že příčiny lze najít zejména ve vnitropolitických záležitostech, analyzuje politický, společenský i legislativní vývoj spjatý se spoluprácí s tribunálem v obou zemích. Jelikož ale spolupráce do velké míry závisela na vnějších aktérech zejména EU, je zde často analyzována i její role. Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, z nichž každá obsahuje tři podkapitoly – politickou, společenskou a právní. Analýza se soustředí na období po roce 2000, kdy došlo k významné demokratizační politické změně v obou zemích. V případě Chorvatska končí v roce 2005, kdy byl předán jejich poslední obžalovaný, což se v případě Srbska stalo až v roce 2011, tudíž analýza Srbska sahá až do tohoto roku. Práce dochází k závěru, že v politické rovině byl významným přelomem rok 2003, kdy se v Chorvatsku konsolidovala situace a politická scéna se spojila v podpoře spolupráce s ICTY. Nic podobného se v Srbsku neudálo a většina stran byla minimálně do roku 2008 proti spolupráci. Veřejné mínění zřejmě nemělo přímý vliv na spolupráci, ale společnost vyjadřovala své preference ve volbách, kdy Chorvaté podporovali strany stavějící se za spolupráci s ICTY a integraci do EU a Srbové naopak volili nacionalistické a proti evropské strany. To, že Chorvatsko mělo zákon pro spolupráci s ICTY o řadu let dříve než Srbsko, mohlo hrát roli v jeho opoždění, ale ukázalo se, že jeho přijetí ještě spolupráci nezaručovalo.
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with the cooperation of Croatia and Serbia with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Using the comparison of cooperation of these two countries reveals the reasons why Croatia reached a satisfactory cooperation six years earlier than Serbia. Since the thesis is based on the assumption that the causes may be found in domestic political affairs, it analyzes the political, social and legal developments linked to cooperation with the Tribunal in both countries. However, since cooperation is also largely dependent on external actors, in particular the EU, its role is often analyzed. The thesis is divided into two main chapters, each of which contains three subsections - political, social and legal. The analysis focuses on the period after 2000, when the major democratic political changes in both countries occurred. In the case of Croatia the analysis ends in 2005, when the last Croatian accused have been transferred, which in the case of Serbia happened in 2011, so the analysis of Serbia dates to that year. The thesis concludes that an important turning point on the political level happened in 2003, when the situation in Croatia has been consolidated and political parties joined in the promotion of cooperation with the ICTY. Nothing like this had happened in Serbia and most parties were at least until 2008 against cooperation. Public opinion seems to have no direct impact on cooperation, but the society showed its priorities in the elections, when Croats supported parties which were in favor of cooperation with the ICTY and integration into the EU. The majority of Serbs voted contrary for nationalist and anti-European parties. The fact that Croatia had a law for cooperation with the ICTY years earlier than Serbia, might have played a role in the delay of Serbian cooperation with ICTY, but the laws adoption showed to be no guarantee for it.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Barbora Eliášová 699 kB
Download Abstract in czech Bc. Barbora Eliášová 71 kB
Download Abstract in english Bc. Barbora Eliášová 8 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jan Váška 237 kB
Download Opponent's review Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D. 71 kB
Download Defence's report 29 kB