velikost textu

Sblížení Francie a Británie podmínkou pro britské členství v EHS: Francouzsko-britské vztahy 1967-1972

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sblížení Francie a Británie podmínkou pro britské členství v EHS: Francouzsko-britské vztahy 1967-1972
Název v angličtině:
Rapprochement of France and Britain as a condition of British membership of the EEC: Franco-British relations 1967-1972
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Brožová
Vedoucí:
Mgr. Jan Váška
Oponent:
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Id práce:
126354
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Francie, Británie, EHS, evropská integrace, Haagský summit, Soamesova aféra, britská přihláška do EHS
Klíčová slova v angličtině:
France, Britain, EEC, european integration, Hague summit, Soames Affair, british application to EEC
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Sblížení Francie a Británie podmínkou pro britské členství v EHS: Francouzsko-britské vztahy 1967-1972“ pojednává o zlomovém vývoji francouzsko-britských vztahů v době, kdy Británie usilovala o vstup do Evropského společenství, zatímco Francie jejich snahu blokovala. Je vymezena lety 1967 poté, co Charles de Gaulle již podruhé vetoval britskou přihlášku do EHS, a rokem 1972, ve kterém byla podepsána smlouva o vstupu Británie do Společenství. V tomto období nejprve oba státy dosáhly maximální míry vzájemné nevraživosti a podezřívavosti, což vyvrcholilo událostí, která je dnes známa jako Soamesova aféra. Následně oba státy dosáhly podivuhodné shody a jejich porozumění a spolupráce byly jedním z faktorů, které umožnily první rozšíření Společenství. Práce nabízí na začátku chronologický přehled událostí a poté postihuje změnu postoje obou států ve třech různých rovinách. Nejdřív se zaobírá personální změnou na postu francouzského prezidenta, kde de Gaulla nahradil Georges Pompidou, a na postu britského předsedy vlády, do kterého byl nově zvolen Edward Heath. Ve druhé části práce analyzuje francouzskou i britskou zahraniční politiku a jejich politicko-strategické cíle. Třetí rovinu tvoří mezinárodní kontext a klíčové události a procesy, které se odehrávaly ve světě – vývoj Evropského společenství, vztahy s USA, kolaps mezinárodního finančního systému a posilující SRN – a které se promítly i do francouzsko-britských vztahů. Studie odpovídá na otázku, která z těchto tří rovin měla na události klíčový vliv.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor’s thesis „Franco-British relations 1967-1972: Rapprochement of France and Britain as a condition of British membership of the EEC“ deals with development of franco- british relations at the time when Britain sought to join EC and France opposed to it. Study concerns a period which starts in 1967 when Charles de Gaulle vetoed the british application for the second, and which terminate in 1972 when was successfully signed the treaty of association. During the first part of this era the realationship of these both states was worsening which was demonstrated by affair called Soames Affair. In the next part they reached an enexpected agreement and they started to callaborate. It was one of the factors which enabled EC to enlarged the first time. Text refers to historical background of the events and then it indentify a change of the relationships in the three differnt areas. First it analyzes personal changes. The most importantly it was Geroges Pompidou who became french president after de Gaulle had resigned and Edward Heath who was elected british Prime Minister. The following chapter describes french and british foreign policy and their political-strategic goal. The final passage outlines the events and processes which were going on in the rest of world and which had impact on the two states – the development of EC, relationship with the USA, the breakdown of international monetary system and FRG which were getting stronger economicaly and politicaly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Brožová 566 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Brožová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Brožová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Váška 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB