velikost textu

Péče řádného hospodáře v představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče řádného hospodáře v představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti
Název v angličtině:
Duty of care applied to directors and members of the supervisory board in joint-stock companies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Kubricht
Oponenti:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
126332
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
správa a řízení společnosti péče řádného hospodáře povinnost loajality
Klíčová slova v angličtině:
corporate governance duty of care duty of loyalty
Abstrakt:
ABSTRAKT Těžištěm této práce je vymezení standardu péče řádného hospodáře, který musí dodržovat všichni členové představenstva a dozorčí rady v akciových společnostech. Tato práce zkoumá, analyzuje a kriticky hodnotí dosavadní právní úpravu, judikaturu i literaturu a navrhuje nová řešení tam, kde je to možné nebo dokonce potřebné. Autor této práce se často nechává inspirovat zahraniční úpravou a doktrínou, která bývá v některých aspektech povinné péče mnohem rozvinutější než právní úprava domácí. V práci je tak nastíněn nejen přístup České republiky k povinné péči, ale rovněž právní úprava v USA, Anglii a Austrálii. V neposlední řadě je jedna kapitola věnována rovněž nově přijatému zákonu o obchodních korporacích, který v určitém směru přinese od 1. ledna 2014 novou úpravu péče řádného hospodáře. Tato práce se zaměřuje rovnoměrně na představenstvo i dozorčí radu, což není úplně obvyklé. V domácí literatuře bývá totiž dozorčí rada do značné míry opomíjena. Na druhou stranu toto umožňuje autoru zejména ve druhé části práce nabízet originální řešení otázek, které dosud nebyly řešeny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The core of this work is the definition of the standard of care, which applies to companies’ directors and supervisory board. This work explores, analyses and critically evaluates legislation, judicature and literature that has been written up to this date and offers fresh solutions where it is possible or even necessary. The author of this work is often inspired by foreign legislation a literature, which is often more advanced than the domestic one. Thus, the work not only analyses the approach to due care in the Czech Republic, but also looks at legislation in the USA, England a Australia. One chapter is also dedicated to the newly adopted Act on Corporations, which will bring in a certain sense new approach to due care from January 1, 2014. This work focuses equally on both directors and members of the supervisory board, which is quite unusual in domestic conditions. In domestic literature the supervisory board is frequently dismissed as a secondary topic. This allows the author in the second part of the work to offer new solutions to matters, which have not yet been sufficiently tackled.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Kubricht 558 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Kubricht 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Kubricht 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 967 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB