velikost textu

Insolvenční řízení a jeho aplikace v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Insolvenční řízení a jeho aplikace v praxi
Název v angličtině:
Insolvency proceedings and their application in practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Edita Arnold
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
126330
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční řízení, konkurs, oddlužení, reorganizace, dlužník, věřitel, majetková podstata, platební neschopnost, předlužení, insolvenční správce, úpadek, soud, rozhodnutí soudu, insolvenční návrh
Klíčová slova v angličtině:
insolvency proceedins, bankruptcy, debt relief, reorganization, debtor, creditor, estate, insolvency administrator, court, court decision, insolvency petition
Abstrakt:
Abstrakt: Touto prací jsem si vzala za cíl rozebrat problematiku řešení úpadku v České republice z pohledu jeho aplikace v praxi, vyložit příslušná ustanovení insolvenčního zákona týkající se dané problematiky a pokusit se ozřejmit některá úskalí, jež se v souvislosti s aplikací insolvenčního zákona při řešení úpadku dlužníka vyskytují. Práci jsem pojala a zpracovala tak, abych vysvětlila problematiku řešení úpadku dlužníka obecně. Jednotlivé kapitoly podávají obecný výklad dané problematiky, jak z pohledu insolvenčního soudu, který o insolvenčních návrzích rozhoduje, tak z pohledu zákonodárce, insolvenčního správce, věřitelů a dlužníka. Vzhledem k rozsahu práce nebylo možno se zabývat jednotlivými dílčími problémy některých zákonných ustanovení do všech podrobností. Ovšem tam, kde docházelo v praxi k nejčastějším problémům a nejasnostem, byla této problematice věnována širší pozornost. Práce je doplněna o soudní rozhodnutí, kterými jsou aplikační problémy prakticky vykládány.
Abstract v angličtině:
Abstract: In this work, I have focused on solving problems of analysis of the debtor's bankruptcy in the Czech Republic in terms of its practical application. I interpreted the relevant provisions of the Insolvency Act relating to the issue of insolvency proceedings, and I tried to explain some of the problems that have occurred in connection with the application of the insolvency law. Work is conceived so as to explain the issue of resolving insolvency of the debtor in general. Individual chapters provide a general interpretation of the issue, both in terms of the Insolvency Court, which decides on insolvency proposals from the perspective of the legislature, trustee in bankruptcy, the creditor and the debtor. Given the scope of this study was important to examine the individual sub- problems of certain statutory provisions in detail. However, where they have been in practice for common problems and where there was confusion, there was given to wider attention to this issue. The work is complemented about judicial decisions, where are application problems practically interpreted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Edita Arnold 702 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Edita Arnold 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Edita Arnold 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB