velikost textu

Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých v České republice
Název v angličtině:
Criminal liability and sentencing of minors in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Zíka
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
126326
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost, Sankcionování, Mladiství
Klíčová slova v angličtině:
Criminal liability, Punishment, Juveniles
Abstrakt:
Resumé v českém jazyce Tato rigorózní práce se věnuje stále velmi aktuálnímu tématu trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých v České republice a její snahou je čtenáři komplexně přiblížit tuto problematiku s odkazem na mnoho dalších zdrojů, ze kterých se dají ještě blíže studovat jednotlivé aspekty tohoto oboru, který se stále vyvíjí dle nejnovějších poznatků nejen právní vědy a statistiky, ale i dle vědeckých zjištění z mnoho jiných neprávních oborů, převážně z psychologie a sociologie. Úvodem je rozebrán historický vývoj jednotlivých modelů posuzování trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých, který z velké části koresponduje s vývojem trestního práva ve Velké Británie a v USA. Rozebrány jsou historické důvody pro změny modelů, jejich výhody a nevýhody a v neposlední řadě jejich případné uplatnění v České republice. Dále je věnována velká pozornost historickému vývoji trestního práva nad mladistvými v Českých zemích a to od nejstarších dob až do současnosti, kdy byl v roce 2004 přijat nový a stále účinný zákon o soudnictví nad mládeží pod číslem 218/2003 Sb. V tomto historickém rozboru byla velká pozornost věnována hlavně zákonu z roku 1931, na který dnešní úprava navazuje a který byl do jisté míry jejím vzorem. V další kapitole jsou rozebrány mezinárodní prameny, které tuto problematiku ovlivňují. Z mezinárodních dokumentů byla největší pozornost věnována dokumentům OSN a dokumentům Rady Evropy, kdy byla hodnocena i míra plnění závazků plynoucí z těchto dokumentů Českou republikou. Velká pozornost je věnována i kapitole pojednávající o základních zásadách trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých, neboť tyto zásady jsou velmi důležité pro výklad všech ostatních právních ustanovení a jsou stále platné i přes časté novelizace zákonů, kdy legislativní činnost z těchto zásad vychází. Poté se již práce zabývá platnou a účinnou úpravou trestní odpovědnosti mladistvého, jak je zakotvena v zákoně o soudnictví nad mládeží. Detailně je rozebrán pojem absolutní a relativní trestní odpovědnosti a poté také problematika stanovení minimálního věku, od kterého se stává mladistvý trestně odpovědným. V této kapitole jsou také rozebrány a vysvětleny všechny znaky provinění a také okolnosti způsobující zánik trestnosti u mladistvého. To vše je podpořeno alespoň krátkým úvodem do psychologických jevů doprovázejících vývoj dítěte a dospívání včetně nejčastějších problémů doprovázející toto období a jejich možného vlivu na páchání trestné činnosti a pravděpodobnosti možné nápravy pachatele v jednotlivých případech. Další obsáhlá kapitola pojednává o jednotlivých sankcích, které mohou být mladistvému soudem uloženy za spáchání přečinu. Jsou rozebrány jejich klady, zápory, historický vývoj a jejich vliv na osobu mladistvého pachatele. Postupně je pozornost věnována možnosti upuštění od uložení trestního opatření, podmíněnému upuštění od uložení trestního opatření, výchovným, ochranným a trestním opatřením a roli povinnosti nahradit náklady řízení a náklady ustanoveného obhájce jako určitému druhu nepřímého trestu. V neposlední řadě se práce ve svých posledních částech věnuje základním odlišnostem v trestním řízení u mladistvých oproti klasickému trestnímu řízení a zvláštním způsobům řízení, jako jsou podmíněné zastavení trestního řízení, narovnání a odstoupení od trestního stíhání Na závěr je pár řádků věnováno zamyšlení de lege ferenda o momentálním stavu trestního soudnictví nad mládeží v České republice a o možných změnách, které by byly v této oblasti prospěšné a účelné. Práce ve svém závěru obsahuje i přílohy a to mezinárodní srovnání minimální věkové hranice trestní odpovědnosti v jednotlivých státech světa a přehledné tabulky jednotlivých modelů soudnictví pro mládež se srovnáním hlavních znaků jednotlivých modelů pro lepší přehlednost.
Abstract v angličtině:
Resumé v anglickém jazyce (Abstract in English language) This thesis deals with still very topical theme criminal liability and punishment of juveniles in the Czech Republic and its aim is to comprehensive familiarize readers with this issue with reference to many other sources, from which we can in more detail study various aspects of this field, which is constantly developing according to the most recent knowledge of juridical science and statistics, but also according to scientific findings from many different non-legal fields, mainly from psychology and sociology. The first part analyses historical development of individual models of criminal liability and punishment of juveniles, which largely corresponds with the development of criminal law in Great Britain and in the USA. There are discussed historical reasons for changes of models, their advantages and disadvantages and last but not least, their potential application in the Czech Republic. Then the part focuses on historical development of youth criminal law in Czech countries, namely from the earliest times to the present, when the new and still effective Law on Juvenile Justice (Act No. 218/2003 Coll.) was enacted. In this historical analysis was mainly paid attention to the act from year 1931, which was the pattern for the contemporary legal regulation that builds on it. Another chapter deals with international sources of law, which influence these issues. In terms of international documents the main attention was paid to the UN documents and the documents of Council of Europe and also there was evaluated the degree of performances of obligations, which result from these documents for the Czech Republic. Following part is devoted to the fundamental principles of criminal liability and punishment of juveniles, because these principles are really important for interpretation of all other legal provisions and they are still valid despite frequent amendments to acts when a legislative activity comes out of these principles. Thereafter the work deals with valid and effective legal regulation of criminal liability of juveniles as it is in the Law on Juvenile Justice. There is in detail analysed a concept of absolute and relative criminal liability and then also problems of the determination minimum age, from which a juvenile becomes criminally liable. In this chapter there are also discussed and explained all characteristics of committing crime and circumstances that cause termination of punishability of juvenile. These all is supported by at least a short introduction to psychological phenomena that follow child development and maturing including the most common problems which accompany this period of time and their prospective effect on committing of criminal activity and probability of a possible correction of an offender in individual cases. Another extensive chapter deals with individual sanctions, which can be imposed by a court on juvenile for committing of a crime. There are discussed their pros and cons, historical development and their impact on a young offender. Step by step there is paid attention to possibility of waiver from imposing of criminal measure, conditional acquittal, educational, protective and criminal measures and the role of obligation to reimburse the costs and costs of appointed counsel as a type of indirect punishment. Last but not least, the work in its last parts is devoted to basic differences between criminal procedure against juveniles and classical criminal procedure and special ways of procedure, for example a conditional stopping of a criminal prosecution, a settlement and an abandonment of a criminal prosecution. Finally, a few lines is devoted to consideration de lege ferenda of current state of the criminal justice against juveniles in the Czech Republic and about possible changes which would be useful and effective in this area. This work in its conclusion contains supplements, namely international comparisons of minimum age limit of criminal liability in each country in the world and clear charts of individual models of juvenile justice against with comparison of main characteristics of individual models for better clarity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Zíka 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Zíka 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Zíka 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB