velikost textu

Americko-ruské smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení a kontrola jejich dodržování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Americko-ruské smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení a kontrola jejich dodržování
Název v angličtině:
The U.S.-Russian disarmament treaties and treaties on reduction of armaments and verification of their compliance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Šilha
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
126325
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odzbrojení, kontrola, strategické jaderné zbraně, Nový START
Klíčová slova v angličtině:
disarmament, verification, strategic nuclear weapons, The New START Treaty
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá problematikou kontroly dodržování smluv o omezení zbrojení a odzbrojení uzavřených mezi Spojenými státy a Sovětským svazem (potažmo Ruskou federací) v období od počátku studené války do současnosti, kdy je ústředním tématem analýzy smlouva Nový START. Na pozadí studia jednání o jednotlivých smlouvách, jakož i analyzování těchto bilaterálních smluv samotných, se práce snaží nastínit zásadní aspekty používaných kontrolních režimů, jejich možné limity a zřejmá úskalí, a přispět tedy k lepšímu pochopení jednotlivých bilaterálních smluvních koncepcí. Základní myšlenka práce vychází z poznání, že problematika kontroly je tradičním bodem sváru každého, nejen americko-ruského, jednání mezi státy, jež má vést k uzavření nové odzbrojovací dohody. S odkazem na tuto skutečnost se pak práce snaží prokázat, že výše uvedená a nedávno uzavřená smlouva Nový START je logickým následovníkem dříve uzavřených odzbrojovacích smluv a že je založena rovněž na zkušenostech s dříve aplikovanými kontrolními režimy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the issue of verification of compliance of the treaties on reduction of armaments and disarmament concluded between the United States and the Soviet Union (now Russian Federation) in the period from the beginning of the Cold War until nowadays when the central point of the analysis is represented by the New START Treaty. In the background of study on the individual treaties, as well as of analysis of these bilateral treaties themselves, the thesis aspires to outline the most important aspects of the used verification regimes, their possible limits and apparent difficulties, and therefore contributes to a better understanding of the individual bilateral contractual approaches. The fundamental thought behind the thesis comes from the knowledge that the issue of verification usually means the feared point of discord in every, not only U.S.-Russian, negotiation between states which is to lead to conclusion of a new disarmament treaty. With respect to this circumstance, the thesis then aspires to prove that the above mentioned and recently concluded New START Treaty is the logical successor to a previously concluded disarmament treaties a that it is also based on experience with the previously applied verification regimes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Šilha 929 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Šilha 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Šilha 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB