velikost textu

Vzestup Muslimského bratrstva v Egyptě: příčiny a důsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzestup Muslimského bratrstva v Egyptě: příčiny a důsledky
Název v angličtině:
The rise of the Muslim Brotherhood in Egypt: causes and consequences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Čech
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Id práce:
126249
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
islám, šaría, Muslimské bratrstvo, Egypt, volby, Mubarak, islámské hnutí
Klíčová slova v angličtině:
islam, sharia, Muslim brotherhood, Egypt, elections, Mubarak, islamic movement
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o tématu vzestupu Muslimského bratrstva v Egyptě. Hlavním úkolem této práce tedy bylo popsat historický a ideologický vývoj Muslimského bratrstva. Dalším cílem práce bylo popsat konkrétní cíle a jednání Bratrstva v kontextu politického systému a občanské společnosti Egypta. Práce tak popisuje hlavní osobnosti a události, které ovlivnily chod a vývoj tohoto islamistického hnutí. Nejprve se tak zabývá obdobím egyptské monarchie, přechází k popisu režimů jednotlivých prezidentů Nassera, Sadata a Mubaraka a končí u post-revolučního vývoje Egypta v těchto letech. Kromě celkového historického kontextu se práce zabývá také ideologickým soubojem uvnitř Muslimského bratrstva mezi staršími, konzervativnějšími členy a mladší reformní generací. Tento konflikt, který z dlouhodobého hlediska byl dominován spíše starší generací, nakonec vyústil ke splnění přání generace mladší, což vedlo k politické participaci Muslimského bratrstva. Práce se tak dále zabývá touto participací Bratrstva a jejími jednotlivými úspěchy a neúspěchy v tomto dění. V poslední části se tato práce zabývá post-revolučním vývojem Egypta. Popisuje historicky první svobodné volby a jejich dopad, programové cíle Muslimského bratrstva a jeho celkový pohled na egyptskou společnost. Především pak prozatímní působení Muslimského bratrstva na politické scéně Egypta v období po arabském jaru přináší mnoho otázek týkajících se demokracie, rovnosti pohlaví, postavení náboženství ve státu a postavení menšin v egyptské společnosti. Těmito tématy a pravděpodobným vývojem Egypta se pak zabývá závěr práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the topic of Muslim Brotherhood in Egypt. The main task of this thesis is to describe historical and ideological development of the Muslim Brotherhood. Another task of this work is to describe specific goals and actions of the Brotherhood in the context of political system and civic society of Egypt. This thesis also describes the main characters and events, which influenced course and development of this Islamic movement. In the first part it considers times of Egyptian monarchy, than it moves to description of the presidential regimes of Nasser, Sadat and Mubarak and ends with post-revolution development of Egypt. Besides the whole historical context of the movement thesis also takes on the topic of ideological clash inside the Muslim Brotherhood. This clash, between the more conservative old-guard and young reformist’s about the views of the Brotherhood, which was most of the time dominated by the old-guard, eventually resulted in meeting the wishes of the younger generation, which led to the political participation of the Muslim Brotherhood. Thesis therefore continues with the description of this political participation of the Brotherhood and their achievements and failures during this time. In the last part thesis examines post-revolution time in Egypt. It describes historically first truly free elections in Egypt and their impact; furthermore the thesis describes program objectives of the Brotherhood and their global view of Egyptian society. Especially the interim activity of the Muslim Brotherhood in political scene of Egypt after Arab Spring brings many questions concerning democracy, equality, the role of religion in the state and the status of minorities in the Egyptian society. These topics and probable development in Egypt is dealt in the conclusion of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Čech 687 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Čech 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Čech 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 630 kB