velikost textu

Mediální obraz událostí listopadu 1939 ve vybraných letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz událostí listopadu 1939 ve vybraných letech
Název v angličtině:
Media view of events of november 1939 in chosen years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Němcová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Francová
Id práce:
126183
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální obraz, listopad 1939, nacismus, studenti, odboj, komunismus, Rudé právo, Mladá fronta, Lidová demokracie, Československo
Klíčová slova v angličtině:
media image, November 1939, Nazism, Communism, Rudé právo, Mladá fronta, Lidová demokracie, Czechoslovakia
Abstrakt:
Předložená bakalářská diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu událostí listopadu 1939, který vytvářelo Rudé právo, Mladá fronta a Lidová demokracie ve vybraných letech, a to počínaje rokem 1945, dále 1949 a následně po pětiletých intervalech až do let 1968 a 1969. Teoretická část poskytuje základní vhled do historického pozadí těchto událostí na základě odborné literatury. Praktická část se zabývá rozborem jednotlivých článků a je rozčleněna do sedmi kapitol dle zkoumaných let. Každá kapitola obsahuje stručné informace o postavení médií ve společnosti v daném roce, popis mediálního obrazu produkovaného jednotlivými periodiky na základě obsahu vydávaných článků a jeho následnou analýzu v závěru každé kapitoly. Cílem práce je za použití historické komparativní analýzy zjistit, jakým způsobem na listopadové události vzpomínal český tisk v závislosti na svém zaměření a na tehdejších společenských a politických poměrech.
Abstract v angličtině:
The presented bachelor thesis deals with media view of events of November 1939 created by Rudé právo, Lidová demokracie and Mladá fronta in chosen years, starting 1945, then 1949 and then after every five years until 1968 and 1969. The theoretical part provides an insight into the historical background of these events based on the academic literature. The practical part contains the analysis of particular articles and it is divided into seven chapters according to examined year. Each chapter includes brief information about the status of media in society in a selected year, a description of the media image of these events produced by the newspapers mentioned above and its subsequent analysis at the end of each chapter. The aim of this thesis is finding how Czech newspapers presented the events of Novemeber 1939 depending on their orientation and the social and political context by using comparative historical analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Němcová 391 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Němcová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Němcová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Francová 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 54 kB