velikost textu

Struktura člověka a možnost mystické zkušenosti Tomistický pohled

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Struktura člověka a možnost mystické zkušenosti Tomistický pohled
Název v angličtině:
The structure of human being and the possibility of mystical experience A Thomistic view
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
ThLic. David Peroutka
Oponenti:
prof. Stanislav Sousedík
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Id práce:
126162
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mystika, tomismus, Terezie z Ávily, antropologie
Klíčová slova v angličtině:
mysticism, thomism, Teresa of Ávila, anthropology
Abstrakt:
Abstrakt Struktura člověka a možnost mystické zkušenosti. Tomistický pohled Psychologická struktura člověka může být uvažována jako potenciál pro mystickou zkušenost. V tomto psychologickém významu vykládáme mystické svědectví sv. Terezie z Ávily (1515- 1582). Používáme přitom tomistickou antropologickou teorii (jejíž terminologii, přinejmenším terminologii, používala i sama Terezie). Terezie říká, že schopností, která je v mystické kontemplaci zaměstnána láskou, je vůle. Jelikož vůle je dnes běžně chápána spíše jako schopnost činit rozhodnutí a vytrvat v nich, je třeba Tereziino zvláštní tvrzení nějak interpretovat. Tomistická teorie nám dovoluje koncipovat vůli jako spirituální schopnost k lásce. Tomáš Akvinský nám navíc zanechal určité vysvětlení způsobu, jak vůle vykonává vliv na emotivitu. Mystická zkušenost nezůstává pouze v čistě duchovní sféře duše, nýbrž „přetéká“ do smyslové (emoční), i do tělesné oblasti. Konečně nám tomistické distinkce mezi představivostí a intelektivním poznáním, mezi přemítáním a prostým intelektivním nahlédnutím a mezi pasivním a aktivním intelektem dovolují vysvětlit, jak může být intelekt pojímán jako kapacita pro mystické poznání.
Abstract v angličtině:
Abstract The Structure of human being and the possibility of mystical experience. A thomistic view The psychological structure of human being can be seen as a potential for the mystical experience. In this psychological sense we expound the mystical testimony of Saint Teresa of Ávila (1515–1582) using the thomistic anthropological theory (whose terminology – to say the least – was used also by Teresa herself). Teresa says that it is the faculty of will which is occupied with loving in the mystical contemplation. Since the will is today usually understood rather as a capacity to make (and maintain) decisions, we have to interpret somehow the Teresian peculiar sentence. Thomistic theory permits us to conceive the will as the spiritual capacity to love. Moreover, Thomas Aquinas left us an account of the impact of will on the emotionality. The mystical experience does not remain only in purely spiritual sphere of the soul, it “overflows” in the sensual (emotional), even in the bodily area. Finally, the tomistic distinctions between imagination and intellection, between reasoning and intellection and between active and passive intellect allow us to explain how the intellect can be conceived as a capacity for the mystical knowledge.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. David Peroutka 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. David Peroutka 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. David Peroutka 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Stanislav Sousedík 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 1.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB