velikost textu

Specifika marketingové komunikace organizace Greenpeace ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika marketingové komunikace organizace Greenpeace ČR
Název v angličtině:
Specifics of marketing communication of Greenpeace ČR organization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Šilhavý
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Id práce:
126090
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Greenpeace ČR, environmentalismus, sociální marketing, neziskový sektor, guerilla marketing, fundraising
Klíčová slova v angličtině:
Greenpeace Czech Republic, Environmentalism, Social Marketing, Non-Profit Sector, Guerilla Marketing, Fundraising
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Bakalářská práce Specifika marketingové komunikace Greenpeace ČR představuje českou pobočku globální nevládní neziskové environmentální organizace Greenpeace. Práce nazírá organizaci z marketingového hlediska. Jejím cílem je identifikovat na základě situační analýzy reprezentativních kampaní specifické marketingové aktivity Greenpeace ČR v letech 2010-2012. Greenpeace nepřijímá finanční prostředky od korporací a státních institucí a je tak závislé na příspěvcích dobrovolných přispěvatelů. Česká pobočka je finančně autonomní díky důrazu na fundraising a komunikaci. Ze shrnutí analyzovaných kampaní vyplývá, že Greenpeace ČR používá finančně nenáročné marketingové a PR nástroje. Protože nakládá s omezeným rozpočtem je nuceno vybírat takové kampaně, které nejvíce osloví dané cílové skupiny. Používá především guerilla marketing a subvertising, PR a lobbing, výzkumy ve spolupráci s odborníky, online prostředky a publikování informačních materiálů.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Specifics of marketing communication of Greenpeace ČR organization presents the Czech affiliate of global non-governmental environmental organization Greenpeace. This thesis looks at the organization from the marketing point of view perspective. Its objective is to identify specific marketing activities of Greenpeace ČR between years 2010 - 2012 on the basis of situational analysis of representative campaigns. Greenpeace does not accept funds from corporations and state institutions and therefore it is dependent on contributions from volunteers. The Czech affiliate is financially autonomous thanks to its accent on fundraising and communication. Greenpeace ČR uses inexpensive marketing and PR tools, as it follows from summary of analyzed campaigns. Due to its limited budget, Greenpeace is forced to use such campaigns which are most addressed to target groups. The main strategies are guerilla marketing and subvertising, PR and lobbing, research in cooperation with experts, online tools and publishing of promotional materials.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Šilhavý 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Šilhavý 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Šilhavý 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB