velikost textu

Srovnání pojetí demokracie v díle Jean-Jacques Rousseaua a Hanse Kelsena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání pojetí demokracie v díle Jean-Jacques Rousseaua a Hanse Kelsena
Název v angličtině:
The Comparison of Concept of Democracy in the Work of Jean Jacques Rousseau and Hans Kelsen
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Klára Habrová
Vedoucí:
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Id práce:
126054
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
demokracie, společenská smlouva, lidská práva, stát, Rousseau, Kelsen
Klíčová slova v angličtině:
democracy, social contract, human rights, state, Rousseau, Kelsen
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním úkolem této práce je najít společné znaky v konceptu demokracie u Hanse Kelsena a Jean-Jacques Rousseaua. Dále se tato práce zabývá návazností Kelsenova díla na dílo Jean- Jacques Rousseaua. Aby bylo možné tyto návaznosti nalézt, prostudovala autorka díla O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva a O příčinách a původu nerovnosti mezi lidmi u Jean-Jacques Rousseaua a O podstatě a hodnotě demokracie u Hanse Kelsena. Dále autorka oba autory podrobila kritice. Kritiku autorka podložila dílem Boženy Komárkové, Jürgena Habermase a Charlese Taylora u Jean-Jacquese Rousseaua a díle Carla Schmitta u Hanse Kelsena. Aby se autorka mohla věnovat i kritice těchto autorů, byla potřeba zaměřit se i na jiné oblasti než jen na téma demokracie, ale např. i na téma lidských práv u Boženy Komárkové. V hlavní části práce jsou nejprve detailně popsány jednotlivé koncepty demokracie u jednotlivých autorů. V průběhu práce jsou jednotlivá díla podrobně rozebírána a autorka hledá společné rysy Kelsenovy a Rousseauovy demokracie. V závěru autorka shrnuje veškeré poznatky, ke kterým v průběhu psaní této bakalářské práce došla a dále se věnuje opodstatněnosti kritiky obou autorů ze strany výše uvedených kritiků.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this paper is to compare Hanse Kelsen and Jean-Jacques Rousseau's concepts of democracy and to establish common features in their works. Attention is also drawn to the connection between Jean-Jacques Rousseau and Kelsen's writings. In order to determine this connection, the author of this paper examined fthe ollowing works of the above mentioned Of The Social Contract, Or Principles of Political Right and Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men by Jean-Jacques Rousseau and O podstatě a hodnotě demokracie by Hanse Kelsen. Afterwards, the author's aim was to take a critical look at the two writer's works. She based her critical examination of Jean-Jacque Russeau on the writings of Božena Komárková, Jürgen Habermas and Charles Taylor and drew from Carl Schmitt's work to analyse Hanse Kelsen. To be able to critically appraise these authors as well, it was necessary to study other areas than democracy. For example, the author studied the topic of human rights as seen by Božena Komárková. The main part of this paper primarily deals with different concepts of democracy as the above mentioned authors have described. Individual works are examined in detail and the author tries to find common features in the concept of democracy as seen by Kelsen and Rousseau. Finally, the author summarises all her findings and makes an effort to determine wheter the criticism aimed at Kelsen and Rousseau might be considered legitimate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Habrová 511 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Habrová 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Habrová 149 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. 534 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 622 kB