velikost textu

Insitní umění v Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Insitní umění v Československu
Název v angličtině:
Czechoslovak insite art
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Edvard Oberfalcer
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
126047
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insitní umění, Trienále insitného umenia, Bulletin INSITA, Štefan Tkáč, naivní umění, Československo, Bratislava, Insitafilm
Klíčová slova v angličtině:
insite art, Trienále insitného umenia, Bulletin INSITA, Štefan Tkáč, naive art, Czechoslovakia, Bratislava, Insitafilm
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Insitní umění v Československu“ pojednává o historickém a teoretickém vývoji insitního umění v Československu. V teoretické části je pozornost věnovaná vývoji teorie a terminologie insitního umění a jeho vztahu k jiným uměním. Pro komplexnost práce je reflektován historický vývoj ve světě a následně historie insitního umění v Československu. Hlavní část diplomové práce je zaměřená na dva projekty Slovenské národní galerie. Prvním je pořádání mezinárodní výstavy Trienále insitného umenia, která měla celkem tři ročníky a konala se v letech 1966 až 1972 v Bratislavě. Druhým projektem, který měli organizátoři trienále na starost, bylo vydávání Bulletinu INSITA, který je pro tuto práci stěžejním zdrojem informací. Součástí práce jsou také rozhovory s teoretičkou umění Katarínou Čiernou a sběratelem umění Pavlem Konečným, získané metodou orání historie, které cenným způsobem doplňují informace získané z literatury, archivních pramenů a dobového tisku. Klíčová slova: insitní umění, Trienále insitného umenia, Bulletin INSITA, Štefan Tkáč, naivní umění, Československo, Bratislava, Insitafilm
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis ”Czechoslovak insite art” deals with the topic of the historical and theoretical development of insite art in Czechoslovakia. In the theoretical part attention is paid to the development of the theory and terminology of insite art and its relation to other kinds of art. To provide the richer and highly complex description the thesis also reflects on the historical development in the world and the history of insite art in Czechoslovakia too. The main part of the diploma thesis focuses on two projects of Slovak National Gallery. The first project is an international exhibition ”Trienále insitného umenia” which took place three times between 1966 and 1972 in Bratislava. The second project which the organizers of the exhibition made was publishing of ”Buletin INSITA” which has become an crucial source of information for this diploma thesis. The next part of the diploma thesis consists of interviews with Katarína Čierna, an art theorist, and with Pavel Konečný, an art collector. The interviews were made by methodology based on oral history which completes and supplements information from literature, archival sources and contemporary press. Keywords: insite art, Trienále insitného umenia, Bulletin INSITA, Štefan Tkáč, naive art, Czechoslovakia, Bratislava, Insitafilm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Edvard Oberfalcer 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Edvard Oberfalcer 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Edvard Oberfalcer 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB