text size

Jáchymovští političní vězni. Orální historie v teorii a praxi.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Jáchymovští političní vězni. Orální historie v teorii a praxi.
Titile (in english):
Political prisoners of Jáchymov. Oral history in theory and practice
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D.
Supervisor:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Opponents:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Thesis Id:
126021
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Political Science (21-UPOL)
Study programm:
Political Science (M6701)
Study branch:
Political Science (POLT)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
27/06/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Záměr této doktorské práce kombinuje možnosti orální historie v teorii a praxi. První část spočívá v přípravě předložení výsledků výzkumu zaměřeného na mapování a chápání nedávné historie za pomoci orální historie dvanácti obětí komunistického režimu vězněných v 50. letech na Jáchymovsku. V práci nejprve demonstruji přehled použití metody orální historie a myšlení o ní v zahraničním i českém kontextu. Za pomoci této metody pak předkládám empirický materiál v podobě životních příběhů a osobních svědectví bývalých politických vězňů, kteří jsou po roce 1989 organizováni v Konfederaci politických vězňů ČR. Vedle metodologicky podloženého sběru, analýzy a interpretace úryvků jejich životopisných vyprávění poukazuji na možnosti dalšího zpracování a představení takto vedeného výzkumu laické i odborné veřejnosti. Vycházím z premisy, která tvrdí, že osobní svědectví pamětníků znamenají příspěvek k poznání malých dějin a jejich lidského aspektu – zde v kontextu politické perzekuce v 50. letech. V předkládané práci také nastiňuji postupný vývoj svého badatelského projektu, který se mi podařilo rozšířit a propojit s akademickou prací dalších kolegů, čímž vznikl (snad) ojedinělý multidisciplinární projekt několika českých doktorandů. Společné úsilí vyústilo v podobě nezávislé dobrovolnické organizace s názvem Političtí vězni.cz, kterou představuji v samostatném oddílu.
Abstract:
The aim of this doctoral thesis combines the possibilities of oral history in theory and practice. The first part prepares the field for delivering results of my research which is targeted at mapping and understanding recent history using oral histories of twelve survivors of communist régime imprisoned in the 1950s in the Jachymov district. At first, I demonstrate the usage of oral history and related thinking about it abroad and in the Czech context. I deliver the empirical material of this work using this method. It consists from life stories and personal testimonies of former political prisoners who have been organised in the Confederation of Political Prisoners after 1989 in the Czech Republic. Apart from methodological collection, analysis and interpretation of their life stories I point at further processing and introduction of such a research to the wide and expert public. I believe in the premise that personal testimonies of narrators represent a contribution to understanding „small history and its human aspect – here dealing with the Czechoslovak political persecution in 1950s. I also describe the evolution of my research project which I managed to enlarge and link to other academic work of my PhD. colleagues. Like this I hope to give birth to a (hopefully) unique multidisciplinary project which leads to an independent volunteer organization called Political Prisoners.eu. I describe it in the text in a separate section.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D. 3.83 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D. 82 kB
Download Abstract in english Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D. 82 kB
Download Supervisor's review prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 81 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 86 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. 102 kB
Download Defence's report 102 kB