velikost textu

Jáchymovští političní vězni. Orální historie v teorii a praxi.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jáchymovští političní vězni. Orální historie v teorii a praxi.
Název v angličtině:
Political prisoners of Jáchymov. Oral history in theory and practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Id práce:
126021
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (M6701)
Obor studia:
Politologie (POLT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Záměr této doktorské práce kombinuje možnosti orální historie v teorii a praxi. První část spočívá v přípravě předložení výsledků výzkumu zaměřeného na mapování a chápání nedávné historie za pomoci orální historie dvanácti obětí komunistického režimu vězněných v 50. letech na Jáchymovsku. V práci nejprve demonstruji přehled použití metody orální historie a myšlení o ní v zahraničním i českém kontextu. Za pomoci této metody pak předkládám empirický materiál v podobě životních příběhů a osobních svědectví bývalých politických vězňů, kteří jsou po roce 1989 organizováni v Konfederaci politických vězňů ČR. Vedle metodologicky podloženého sběru, analýzy a interpretace úryvků jejich životopisných vyprávění poukazuji na možnosti dalšího zpracování a představení takto vedeného výzkumu laické i odborné veřejnosti. Vycházím z premisy, která tvrdí, že osobní svědectví pamětníků znamenají příspěvek k poznání malých dějin a jejich lidského aspektu – zde v kontextu politické perzekuce v 50. letech. V předkládané práci také nastiňuji postupný vývoj svého badatelského projektu, který se mi podařilo rozšířit a propojit s akademickou prací dalších kolegů, čímž vznikl (snad) ojedinělý multidisciplinární projekt několika českých doktorandů. Společné úsilí vyústilo v podobě nezávislé dobrovolnické organizace s názvem Političtí vězni.cz, kterou představuji v samostatném oddílu.
Abstract v angličtině:
The aim of this doctoral thesis combines the possibilities of oral history in theory and practice. The first part prepares the field for delivering results of my research which is targeted at mapping and understanding recent history using oral histories of twelve survivors of communist régime imprisoned in the 1950s in the Jachymov district. At first, I demonstrate the usage of oral history and related thinking about it abroad and in the Czech context. I deliver the empirical material of this work using this method. It consists from life stories and personal testimonies of former political prisoners who have been organised in the Confederation of Political Prisoners after 1989 in the Czech Republic. Apart from methodological collection, analysis and interpretation of their life stories I point at further processing and introduction of such a research to the wide and expert public. I believe in the premise that personal testimonies of narrators represent a contribution to understanding „small history and its human aspect – here dealing with the Czechoslovak political persecution in 1950s. I also describe the evolution of my research project which I managed to enlarge and link to other academic work of my PhD. colleagues. Like this I hope to give birth to a (hopefully) unique multidisciplinary project which leads to an independent volunteer organization called Political Prisoners.eu. I describe it in the text in a separate section.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D. 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Bouška, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 102 kB