velikost textu

Komunikační aktivity Národního památkového ústavu ve Středočeském kraji v letech 2011-2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační aktivity Národního památkového ústavu ve Středočeském kraji v letech 2011-2012
Název v angličtině:
The Communication Activites of National Heritage Institute in Central Bohemian Region in 2011 and 2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Vosátková
Vedoucí:
PhDr. Nora Dolanská, MBA
Oponent:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Id práce:
125952
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cestovní ruch, Národní památkový ústav, komunikace, propagace, marketingová komunikace památek
Klíčová slova v angličtině:
Travel Industry, National Heritage Institute, Communication, Promotion, Marketing Communication of Monuments
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce na téma Komunikační aktivity Národního památkového ústavu ve Středočeském kraji v letech 2011-2012 se zabývá deskripcí a analýzou marketingových nástrojů využívaných v sektoru památek. Nejprve vymezuje nabídku objektů a dále se soustředí na komunikaci instituce, která hrady a zámky spravuje - Národního památkového ústavu. Práce vysvětluje základní marketingové pojmy v souvislosti s oblastí cestovního ruchu a následně popisuje jejich aplikaci při propagaci středočeských památkových objektů. Nejvíce jsou analyzovány online komunikace a podpora prodeje. Velká pozornost je věnována také využití atraktivního historického prostředí pro filmové účely a pořádání společenských akcí. Cílem bylo také zjistit názory návštěvníků, a proto práce zahrnuje i výsledky dotazníkového šetření.
Abstract v angličtině:
Abstract Communication activities of National Heritage Institute in Central Bohemian Region in 2011 and 2012 bachelor thesis deals with description and analysis of marketing tools used in the field of monuments. First, it describes offer of monuments and then it focuses on the communication of institution which administers the castles – National Heritage Institute. The thesis explains basic marketing terms in connection with tourism and consequently describes their application in the process of promotion central-bohemian monument objects. Most analysed tools are online comunication and sales support. Great attention is dedicated to using historical places to film production and organizing of social events. The aim was also to find out visitor's view, so that the thesis includes results of questionnaire survey.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Vosátková 4.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Vosátková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Vosátková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Nora Dolanská, MBA 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 52 kB