velikost textu

Vybrané komunikační aktivity společnosti Walmark v letech 2011-2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané komunikační aktivity společnosti Walmark v letech 2011-2012
Název v angličtině:
Communication activities of Walmark company in years 2011-2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Vacíková
Vedoucí:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Id práce:
125948
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Walmark, Komunikační aktivity, Doplňky stravy, Farmaceutické společnosti, Farmaceutický marketing
Klíčová slova v angličtině:
Walmark, Communication activities, Food supplements, Pharmaceutical companies, Pharmaceutical marketing
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem bakalářské práce na téma Vybrané komunikační aktivity společnosti Walmark v letech 2011–2012 je deskripce komunikačních aktivit této společnosti, která je tradičním výrobcem doplňků stravy. Cílem práce je popsat specifika marketingové komunikace společnosti na bázi teoretického základu, který je platný pro tržní segment, v němž podniká. Společnost komunikuje všemi prostředky marketingového mixu, z čehož plyne její komplexní strategie. Práce tedy analyzuje tyto základní prostředky. Při deskripci jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, které společnost Walmark využívá, je kladen důraz na nejvíce visibilní kanály. Kromě toho práce zmiňuje legislativní omezení, která jsou platná pro propagaci doplňků stravy. Na základě primárního výzkumu hodnotí, zda je značka a její komunikace mezi spotřebiteli známá, a rovněž zkoumá zaměření komunikace v rámci produktového portfolia. Vedle doplňků stravy vyrábí společnost volně prodejné léky. Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na komunikaci v oblasti doplňků stravy, propagaci volně prodejných léků zmiňuje v případě televizní reklamy, a to z důvodu odlišného přístupu ke kreativitě a obsahu vysílaných sdělení směrem ke spotřebitelům.
Abstract v angličtině:
Abstract The bacherlor thesis, Communication Activities of Walmark company in 2011–2012, describes communicative activities of the company Walmark. The company is a traditional producer of food supplements. The goal is a description of the marketing communication specifics, based on theoretical background of the particular market segment. The company uses all marketing mix tools. This fact defines the whole marketing strategy. The thesis analyses these basic tools, focusing on the most visible channels. Moreover, it defines legal boundaries of the food supplement promotion. Based on the primary research, the thesis evaluates if the brand and the communication strategy is well known among the consumers. It also studies communication focus within the product portfolio. The company also produces non- prescription drugs. The promotion of the non-prescription drugs is mentioned in relation to television commercials, due to their different approach to creativity and content.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vacíková 3.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Vacíková 169.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vacíková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vacíková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Klabíková Rábová 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB