velikost textu

Marketing cílený na děti na příkladu mléčných výrobků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketing cílený na děti na příkladu mléčných výrobků
Název v angličtině:
Marketing Targeting Children Illustrated with Dairy Products
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karin Slunečková
Vedoucí:
Mgr. Eva Máchová
Oponent:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Id práce:
125943
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti, reklama, média, mediatypy, spotřebitel, mléčné výrobky, psychologie
Klíčová slova v angličtině:
children, advertising, media, media types, consumer, dairy products, psychology
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Marketing cílený na děti na příkladu mléčných výrobků popisuje specifika reklamy zaměřené na děti. Práce se věnuje jak právnímu prostředí reklamy v České republice, tak organizacím, které se zabývají etikou reklamy. Zohledňuje přitom fakt, že děti jsou specifická cílová skupina, segmentuje tuto skupinu podle věku a popisuje změny v chování, ke kterým u nich ve vztahu k reklamě dochází. Jelikož dítě od narození přejímá od okolí spotřebitelské návyky, v práci jsou analyzovány vlivy jak rodiny, tak marketingu na spotřebitelskou socializaci dítěte. Jádro práce tvoří kapitola věnovaná reklamě a jejímu působení na děti, rozebírá například psychologické a audiovizuální metody, kterých reklama využívá. Poznatky z odborných knih a elektronických zdrojů jsou implementovány na praktické příklady – komunikaci značek Pribináček a Kostíci. Práce také obecně charakterizuje základní mediatypy, které reklama cílená na děti využívá, a na nich popisuje a hodnotí komunikace výše zmíněných značek.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis at hand “Marketing Targeting Children Illustrated with Dairy Products” describes the specifics of advertising directed at children. It outlines how children are protected from the adverse effects of advertising by law as well as by measures of different organisations. The thesis takes into consideration the uniqueness of children as a target group, thus dividing them up into segments created according to their age or other parameters. The third chapter focuses on consumer socialisation of children, meaning that children are being influenced by the environment around them when they are growing up. The principal part of the paper is advertising and its effect on children, whereby it elaborates on the psychological and audiovisual methods advertising is using. Theoretical knowledge based on academic books or electronic resources is applied to practical examples, namely on communication of the brands Pribináček and Kostíci, which produce dairy desserts for children. The bachelor thesis is characterising the basic media types that advertising directed at children uses and – based on this – describes and evaluates the communication of the two brands mentioned above.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karin Slunečková 3.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karin Slunečková 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karin Slunečková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karin Slunečková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Máchová 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB