velikost textu

Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické strany François Hollanda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické strany François Hollanda
Název v angličtině:
The 2012 French presidential elections: Campaign of Socialist Party candidate François Hollande
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdaléna Selingerová
Vedoucí:
PhDr. Pavel Dolanský
Oponent:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Id práce:
125938
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politický marketing, volby, François Hollande, prezident, politická komunikace, volební kampaň, Francie, média
Klíčová slova v angličtině:
Political marketing, elections, François Hollande, president, political communication, election campaign, France, media
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické strany Françoise Hollanda je analýzou volební kampaně vítězného kandidáta a současného francouzského prezidenta. Cílem práce je podat komplexní obraz o vedení prezidentské volební kampaně ve Francii na příkladu kandidáta Socialistické strany a vysvětlit, proč byla jeho strategie úspěšná. Práce se zabývá kontextuálním rozborem francouzského prostředí a jeho vlivem na volební proces. Zkoumá, jakým způsobem se do prezidentských voleb promítá regulace politické komunikace, konzumace politických aktualit v médiích nebo typologie voličů. Popisuje výchozí situaci před volbami, porovnává ji s předchozím volebním rokem 2007 a charakterizuje kandidáty jednotlivých politických stran. Jádro práce je soustředěno okolo osobnosti Françoise Hollanda, jeho profilu, image a zacílení na jednotlivé voličské segmenty. Dotýká se také okolností vstupu do kampaně a významu socialistických primárek pro oficiální kampaň. Samotný rozbor kampaně zahrnuje výběr komunikačních kanálů, popisuje časový horizont kampaně a charakterizuje jednotlivé nástroje marketingové komunikace, které zvolil organizační tým. Věnuje se podrobněji analýze volebního programu, designu kampaně, kontaktním prostředkům, mobilizaci lokálních aktivistů, public relations, komunikaci na internetu a politické reklamě.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis The 2012 French Presidential Elections: The Campaign of the Socialist Party Candidate François Hollande is an election campaign analysis of the winning candidate and the current French president. The objective of the thesis is to depict a complex image of presidential campaigning in France using the example of the Socialist Party candidate and to explain why his strategy was successful. It presents the contextual analysis of the French environment and its influence on the election process. It examines the way in which the regulation of political communication, consumption of political news in media and typology of voters influence the presidential election. Furthermore, the situation preceding the elections is described as well as compared with the last election year of 2007 and the main candidates of other political parties are characterized. This thesis mainly focuses on François Hollande, his profile, his image and his targeting of individual voters’ segments. The circumstances of entering the campaign and the importance of socialist primaries for the official campaign are also mentioned. The campaign analysis itself comprises the choice of communication channels, describes the time horizon of the campaign and characterizes the marketing communication tools adopted by the organizational team. It deals in more detail with the analysis of the election program, campaign design, contact means, mobilization of local activists, public relations, online communication and political advertising.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Selingerová 8.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magdaléna Selingerová 62.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Selingerová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Selingerová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Dolanský 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB