velikost textu

Komparace event marketingových strategií luxusních módních značek v letech 2010-2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace event marketingových strategií luxusních módních značek v letech 2010-2012
Název v angličtině:
Comparison of event marketing strategies of luxury fashion brands in the years 2010-2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Mašková
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Id práce:
125929
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Event marketing, eventy, emoce, zážitky, luxus, móda, luxusní módní značky, Dolce&Gabbana, Hermès, Louis Vuitton
Klíčová slova v angličtině:
Event marketing, events, emotions, experiences, luxury, fashion, luxury fashion brands, Dolce&Gabbana, Hermès, Louis Vuitton
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce “Komparace event marketingových strategií luxusních módních značek v letech 2010–2012” se zabývá event marketingem jako nástrojem, jehož prostřednictvím vybrané luxusní módní značky (Dolce&Gabbana, Hermès, Louis Vuitton) na českém trhu ve vymezeném časovém období komunikují se svými zákazníky. Práce nejprve definuje podstatu event marketingu a vymezuje jeho postavení v marketingovém komunikačním mixu. Následně poukazuje na hlavní specifika luxusního sektoru a charakterizuje základní princip fungování event marketingových aktivit, které jsou v této oblasti realizovány. Práce popisuje vybrané eventy a za využití komparační analýzy poté odkrývá jejich zřejmé i latentní záměry, na základě nichž se jednotlivé značky snaží zaujmout cílovou skupinu a zprostředkovat jí jedinečné a emocemi umocněné zážitky. Celá práce poukazuje na skutečnost, že luxusní módní značky, jejichž podstata je založena zejména na tradičních a historických hodnotách, jsou schopné se svými zákazníky efektivně komunikovat prostřednictvím nástroje, který je v současné době považován za moderní, inovativní a progresivně se rozvíjející součást marketingové komunikace.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis “Comparison of event marketing strategies of luxury fashion brands in the years 2010-2012” deals with the event marketing as a tool through which selected luxury fashion brands (Dolce & Gabbana, Hermès, Louis Vuitton) on the Czech market communicate with their customers. First, the thesis defines the essence of event marketing and its position in the marketing communications mix. Subsequently, it indicates the main aspects of the luxury sector and characterizes the basic principles of the event marketing activities that are carried out in this area. The thesis describes selected events and than using comparative analysis reveals their obvious and latent intentions, on the basis of which each brand seeks to attract the target audience and convey unique and emotive experiences. The whole thesis points to the fact that the luxury fashion brands, which are mainly based on traditional and historical value, are able to effectively communicate with their customers through the communication tool that is considered as a modern, innovative and progressively growing part of marketing communications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Mašková 10.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Mašková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Mašková 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Klabíková Rábová 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB